Rješenje Prethodne ocjene izgradnje šumskog puta u Kloštru Vojakovačkom nositelja zahvata HŽ Infrastruktura d.o.o.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb, u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat izgradnje šumskog puta na k.č.br.1295/1, k.o. Kloštar Vojakovački, nositelja zahvata HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb, prihvatljiv je za ekološku mrežu ukoliko se provodi u zimskom razdoblju odnosno izvan razdoblja gnježđenja šumskih vrsta ptica i brige za mlade.

Rješenje možete vidjeti na poveznici: Rješenje Prethodne ocjene izgradnje šumskog puta u Kloštru Vojakovačkom nositelja zahvata HŽ Infrastruktura d.o.o. 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode