Rješenje Prethodne ocjene izgradnje šumske ceste Novigradska planina 4-5, Koprivnica, nositelj zahvata Hrvatske šume d.o.o.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o., Zagreb, Uprava šuma Podružnica Koprivnica, u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

RJEŠENJE

I. Planirani zahvat izgradnje šumske ceste „Novigradska planina 4-5“ na k.č.br. 7222, 7223 i 7224 u k.o. Koprivnica na području Grada Koprivnice, nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o., Zagreb, Uprava šuma Podružnica, Koprivnica, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Dokument možete vidjeti na poveznici Rješenje Prethodne ocjene izgradnje šumske ceste Novigradska planina 4-5, Koprivnica, nositelj zahvata Hrvatske šume d.o.o.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode