Rješenje Prethodne ocjene izgradnje spremišta za alat u k.o. Novačka na području Općine Gola

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Vjekoslav Robotić, Mosna 12C, Koprivnica, u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

Planirani zahvat izgradnje spremišta alata na k.č.br. 255/1 u k.o. Novačka na području Općine Gola, nositelja zahvata Vjekoslav Robotić, Mosna 12C, Koprivnica, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti na poveznici: Rješenje Prethodne ocjene izgradnje spremišta za alat u k.o. Novačka na području Općine Gola

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode