Rješenje Prethodne ocjene izgradnje antenskog stupa i kontrolno mjerne postaje Bilogora, k.o. Suha Katalena, nositelja zahvata HAKOM

Koprivničko-križevačka županija, (OIB:06872053793), Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), pokrenutom na zahtjev nositelja zahvata Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat izgradnje antenskog stupa i postavljanja kontrolno mjerne postaje Bilogora na k.č.br.1967/133, k.o. Suha Katalena, nositelja zahvata Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti na poveznici Rješenje Prethodne ocjene izgradnje antenskog stupa i kontrolno mjerne postaje Bilogora, k.o. Suha Katalena, nositelja zahvata HAKOM

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode