Rješenje prethodne ocjene – Izgradnja pristupne rampe za invalide na jezeru Čambina

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 29. stavka 2. i članka 30. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13) i temeljem članka 10. stavka 2. alineje 4. Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 17/13.), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Koprivnica, I. Meštrovića 28, Koprivnica, u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu donosi sljedeće

R J E Š E N J E

I. Utvrđuje se da je planirani zahvat izgradnje pristupne rampe za invalide na obali jezera Čambina nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Koprivnica, I. Meštrovića 28, Koprivnica, prihvatljiv za ekološku mrežu.

II. Ovo Rješenje objavit će se na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Koprivnica, I. Meštrovića 28, Koprivnica dostavio je dana 10. travnja. 2015. godine, zahtjev za provođenjem ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje pristupne rampe za invalide na obali jezera Čambina, na k.č.br. 1851 u k.o. Ždala radi olakšanog pristupa i omogućavanja ribolovno rekreativnih aktivnosti članovima Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije.

Uz zahtjev je priložen opis planiranog zahvata sa kartografskim prikazom, izrađen po nositelju zahvata Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Koprivnica.

U postupku prethodne ocjene ovo upravno tijelo je, sukladno članku 30., stavku 3. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13) zatražilo mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode koji je tražio dopunu i usklađenje zahtjeva sa člankom 5. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) te se po zaprimljenom usklađenju očitovao prethodnim mišljenjem (KLASA:612-07/15-38/273, URBROJ:366-07-02-15-4) zaprimljenim 15. svibnja 2015. godine.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju te sukladno mišljenju Državnog zavoda za zaštitu prirode, ovaj Upravni odjel utvrdio je slijedeće:

Predmetnim zahvatom planira se zahvat izgradnje pristupne rampe za invalide na obali jezera Čambina, na k.č.br. 1851 u k.o. Ždala. Izgradnja pristupa do platforme radi se u cik-cak formi, sa blagim nagibom i postranim rukohvatom visine do 1m, a podest rampe je planiranih dimenzija 4 x 2m. Kompletna rampa bila bi izgrađena od drvenog materijala i prilagođena za ribiče invalide. Izgradnju će provoditi djelatnici Hrvatskih šuma d.o.o. te će se radovi izvoditi ručno i sa određenom mehanizacijom sa kopna i sa vodenih površina.

Planirani zahvat nalazi se na prostoru slijedećih područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, “Narodne novine” br. 124/13): HR1000014 Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja) i HR5000014 Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja).”.

Obzirom na karakteristike i mali obuhvat zahvata, uz pridržavanje uvjeta zaštite prirode koji se moraju propisati sukladno Zakonu o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13) budući se zahvat nalazi unutar regionalnog parka Mura-Drava i značajnog krajobraza Čambina, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata. Sukladno članku 30., stavku 4. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13) riješeno je kao u izreci ovog Rješenja.

Ovo Rješenje objavit će se na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije sukladno članku 44. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode i članku 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14).

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja moguće je izjaviti žalbu Ministarstvu zaštite okoliša i prirode u Zagrebu, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom putem ovog tijela, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Upravna pristojba na žalbu iznosi 50,00 kn upravnih biljega prema Tbr. 3. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10,126/11, 112/12, 19/13, 80/13 i 40/14).

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I 612-07/15-01/9
URBROJ: 2137/1-04/13-15-11
Koprivnica, 18. svibnja 2015.

PROČELNIK:
Dražen Kozjak, dipl.ing.građ., v.r.