Rješenje OPUO za zahvat izvođenja posmjerne gradnje – lijeva obala rijeke Drave, rkm 214+400

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 79. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 110/07) i članka  30, stavka 4. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 64/08 i 67/09), povodom zahtjeva Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za vodno područje slivova Drave i Dunava, Vodnogospodarskog odsjeka Varaždin, Međimurska 26b, Varaždin, te nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

 R J E Š E N J E

  1. za namjeravani zahvat – izvođenja posmjerne gradnje na lijevoj obali rijeke Drave, rkm 214+400, kod naselja Novačka, k.č.br. 289/2, k.o. Novačka, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
  1. Ovo rješenje objavit će se na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije na propisani način.

 

Rješenje u cijelosti možete pogledati OVDJE…