Rješenje OPUO postupka – gradnja farme za uzgoj pilenki na k.č.br. 1154, k.o. Reka, nositelja zahvata SAMITA KOMERC d.o.o., Reka, Grad Koprivnica

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13 i 153/13) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 83/13), povodom zahtjeva nositelja zahvata trgovačkog društva SAMITA KOMERC d.o.o., Reka, Ul. 1. maja 35, 48 305 Reka, Grad Koprivnica, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

I. Za namjeravani zahvat gradnje farme za uzgoj pilenki kapaciteta 32 000 komada u proizvodnom ciklusu na k.č.br. 1154, k.o. Reka, nositelja zahvata SAMITA KOMERC d.o.o., Reka, Grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

II. Za namjeravani zahvat gradnje farme za uzgoj pilenki kapaciteta 32 000 komada u proizvodnom ciklusu nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, SAMITA KOMERC d.o.o., Reka, Grad Koprivnica, u roku od dvije godine od dana pravomoćnosti ovog rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje akta sukladno posebnom zakonu koji uređuje građenje.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

Pročelnik:
Dražen Kozjak, dipl.ing.građ., v.r.

Cijelovito rješenje možete pročitati u dokumentu koji se nalazi u prilogu.