Rješenje ocjene prihvatljivosti zahvata na okoliš – građevina za tov junadi 672 UG s pomoćnim građevinama, k.o. Ruševac, Grad Križevci

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13 i 153/13) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 83/13), povodom zahtjeva nositelja zahvata Agro-Vet d.o.o. iz Križevaca, Alberta Štrige 7, Križevci, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

I. Za namjeravani zahvat, izgradnju građevine za tov junadi kapaciteta 672 UG s pomoćnim građevinama na k.č.br. 1824, k.o. Ruševac u naselju Ruševac, Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

II. Za namjeravani zahvat, izgradnju građevine za tov junadi kapaciteta 672 UG s pomoćnim građevinama na k.č.br. 1824, k.o. Ruševac u naselju Ruševac, Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija, nije potrebno provesti Glavnu
ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Agro-Vet d.o.o. iz Križevaca, Alberta Štrige 7, Križevci, u roku od dvije godine od dana pravomoćnosti ovog rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Agro-Vet d.o.o., Križevci, Alberta Štrige 7, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

Tekst cjelokupnog RJEŠENJA nalazi se u privitku.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode