Rješenje o provedenom OPEM postupku investitora PAP Promet

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 29. stavka 2. i članka 30. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13) i temeljem članka 10. stavka 2. alineje 4. Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 17/13.), a povodom zahtjeva nositelja zahvata PAP-PROMET d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 77, Sveta Nedelja, u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

I. Utvrđuje se da je planirani zahvat izgradnje građevine gospodarske namjene – pretežito poslovno trgovačke djelatnosti, kčbr. 7893/6, k.o. Koprivnica, nositelja zahvata PAP-PROMET d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 77, Sveta Nedelja, prihvatljiv za ekološku mrežu.

II. Ovo Rješenje objavit će se na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, PAP-PROMET d.o.o., Ulica dr. Franje Tuđmana 77, Sveta Nedelja, dostavio je dana 12. kolovoza. 2015. godine, zahtjev za provođenjem ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine gospodarske namjene – pretežito poslovno trgovačke djelatnosti, na novoformiranoj kčbr. 7893/6, k.o. Koprivnica u svrhu ishođenja dokumentacije potrebne za međunarodno financiranje.

Uz zahtjev je priložen Poslovni plan sa popratnom dokumentacijom, Građevinska dozvola (KLASA:UP/I-361-03/15-01/000011, URBROJ:2137/01-06-01/1-15-0014, od 15.06.2015. god. izdana od Grada Koprivnice) planiranog zahvata.

U postupku prethodne ocjene ovo upravno tijelo je, sukladno članku 30., stavku 3. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13) zatražilo mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode koji se očitovao prethodnim mišljenjem (KLASA:612-07/15-38/584, URBROJ:366-06-4-15-2) od 26. kolovoza 2015. godine.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju te sukladno mišljenju Državnog zavoda za zaštitu prirode, ovaj Upravni odjel utvrdio je slijedeće:

  • lokacija planiranog zahvata nalazi se unutar građevinskog područja, u poslovnoj zoni „Radnička“ Grada Koprivnice, na novoformiranoj kčbr. 7893/6, k.o. Koprivnica i izvan područja ekološke mreže gdje su najbliža područja ekološke mreže udaljena oko 1,5 km (Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS): HR 2001320 Crna Gora, HR 2000368 Peteranec i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP): HR 1000008 Bilogora i Kalničko gorje,
  • Planirana gospodarska građevina namijenjena je za pogon izrade proizvoda od laganog alfa gipsa i brzovezujućeg betona.

Obzirom na karakteristike i lokaciju zahvata Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata. Sukladno članku 30., stavku 4. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13) riješeno je kao u izreci ovog Rješenja.

Ovo Rješenje objavit će se na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije sukladno članku 44. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode i članku 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14).

Upravna pristojba na ovo Rješenje plačena je u iznosu od 70,00 kn upravnih biljega prema Tbr. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10,126/11, 112/12, 19/13, 80/13 i 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja moguće je izjaviti žalbu Ministarstvu zaštite okoliša i prirode u Zagrebu, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom putem ovog tijela, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Upravna pristojba na žalbu iznosi 50,00 kn upravnih biljega prema Tbr. 3. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10,126/11, 112/12, 19/13, 80/13 i 40/14).

PROČELNIK:
Dražen Kozjak, dipl.ing.građ., v.r.