Rješenje o potrebi provođenja Glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu – skela Brodić

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem odredbi članka 37. a, stavka 3. („Narodne novine“ br. 70/05, 139/08, 57/11) i članka 17, stavka 2. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu ("Narodne novine" br. 118/09) povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Ferdinandovac, Trg slobode 28, 48 356 Ferdinandovac za provedbu Prethodne ocjene zahvata za ekološku mrežu donosi slijedeće

 R J E Š E N J E

da je za planirani zahvat vađenja šljunčanog nanosa iz korita lijeve obale rijeke Drave, rkm 183, naselje Brodić, k.č.br. 2347, k.o. Ferdinandovac, radi uspostave skele Brodić,  potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.

Rješenje u cijelosti pogledajte OVDJE…..