Rješenja Prethodne ocjene za zahvat prenamjene poljoprivredne površine travnjaka u oranicu na području Općine Gola

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) postupkom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sagledavao je zahvate te je donio rješenja:

  1. Planirani zahvat prenamjene poljoprivrednog zemljišta na k.č.br. 1946 i 1947, k.o. Gola, u oranicu, nositelja zahvata Josip Pašica, Gola, prihvatljiv je za ekološku mrežu.
  2. Planirani zahvat prenamjene poljoprivrednog zemljišta na k.č.br. 1402 i 1403, k.o. Gola, u oranicu, nositelja zahvata Branko Mulvaj, Gola, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode