Regionalni razvoj i NATURA područja

U srijedu, 19. studenoga 2014. godine u prostoru PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja održana je peta radionica u okviru provedbe Projekta COMMON CROSS BORDER STRATEGY. Na radionici se raspravljalo o problemima i eventualnim mogućim projektima iz područja kulturne baštine i zaštite prirodnih vrijednosti sa osvrtom na problematiku vezanu uz NATURA područja odnosno područja ekološke mreže Republike Hrvatske.

Raspravljalo se o prioritetima novog Operativnog programa Mađarska – Hrvatska za razdoblje od 2014.-2020. te je istaknuta potreba dodatnog informiranja javnosti/potencijalnih investitora kao i predstavnika jedinica lokalne samouprave o obaveznom poznavanju zakonskih obveza proizašlih iz Zakona o zaštiti prirode i Zakona o zaštiti okoliša. Ukazano je na problem odnosno na situaciju da dobri projekti ne prelaze uspješno administrativnu provjeru zbog neodrađenih svih „koraka“ pripreme i ishođenja dokumentacije. Važno je naglasiti da svi projekti, ovisno o području na kojem se nalaze, kod prijave trebaju priložiti mišljenje nadležnog županijskog upravnog tijela za poslove zaštite okoliša i prirode, a vezano na utjecaj projekta na ekološku mrežu i utjecaj na okoliš.

Ukoliko se projekt nalazi unutar ili ima utjecaj na ekološku mrežu, tada je prije prijave potrebno provesti postupak Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, a ukoliko projekt ne utječe, tada je dovoljno ishoditi mišljenje da isti ne utječe na ekološku mrežu. Na području županije nalazi se 15 područja ekološke mreže (http://natura2000.dzzp.hr/natura/):tablica

Na radionici su ujedno predstavljene posebnosti 15 lokacija zaštićenih područja Koprivničko-križevačke županije te se raspravljalo o nacrtu Programa ruralnog razvoja i planiranom poticanju razvoja biološke raznolikosti i zaštite osobito vrijednih područja kroz primjenu i korištenje dodatnih mjera u poljoprivrednoj djelatnosti, a sve kako bi se održale livade košanice, tradicijski voćnjaci i dr. Značajan udio površina ekološke mreže obuhvaća poljoprivredne površine te je cilj kroz dobru poljoprivrednu praksu vratiti biološka ravnotežu u prirodu i krajobraz županije čime bi ujedno, poljoprivredna gospodarstva ostvarila i dodatna financijska sredstva.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode