Razvojni sporazum, ITU mehanizam i projektno-tehnička dokumentacija za škole glavne teme konferencije za medije u Razvojnoj agenciji PORA-i

U prostorima PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije danas je održana konferencija za medije na temu aktualnih aktivnosti PORA-e kojoj su prisustvovali župan Darko Koren, ravnateljica PORA-e Melita Birčić, predsjednik Upravnog vijeća PORA-e Darko Masnec te pročelnica Službe ureda župana Melita Ivančić.

Uvodno se obratila ravnateljica Birčić koja je pojasnila kako će na konferenciji biti riječi o tri važne teme: Razvojnom sporazumu sjevernih županija, ITU mehanizmu i nabavi projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju škola na području županije. Kao što je naglasila, PORA je posvećena strateškom planiranju i razvoju te pružanju podrške i pomoći javnopravnim tijelima na području županije u pripremi i provedbi EU projekata, a sve u okviru Zakona o regionalnom razvoju i programu rada.

Što se tiče Razvojnog sporazuma, PORA je od samog početka bila aktivno uključena u proces i odradila je potrebne pripremne aktivnosti, s time da je prvo prikupljena baza projekata koja je uključivala njih preko 200 vrijednosti 6 milijardi kuna. Korisnici Sporazuma bit će, uz Koprivničko-križevačku, Varaždinska, Međimurska, Krapinsko-zagorska i Bjelovarsko-bilogorska županija, a potpisat će ga s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU i drugim tijelima državne uprave i javnopravnim tijelima koja su uključena u provedbu.

Sporazumom se usuglašavaju prioriteti razvoja, utvrđuju strateški projekti te se planiraju sredstva za njihovu provedbu. Važan je jer osigurava provedbu strateških dokumenata koje je svaka županija definirala, a potpisnici se obvezuju da će  pronaći načine financiranja projekata što daje dodatnu sigurnost da će biti realizirani. Prioritet za našu županiju odnosi se na razvoj prometne infrastrukture, i tu je najvažniji projekt nastavka izgradnje brze ceste od Kloštra Vojakovačkog do granice s Republikom Mađarskom, a značajni su i projekti u području zdravstva, školstva i gospodarstva, odnosno turizma“, dodala je ravnateljica Birčić.

ITU mehanizam, što je skraćenica za integrirana teritorijalna ulaganja, omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Županija je od početka podupirala inicijativu da sve jedinice lokalne samouprave koje nemaju status potpomognutih područja, a to su gradovi Koprivnica, Križevci i Đurđevac te općina Kalinovac, dobiju mogućnost da uđu u ITU područje. Uz angažman Županije i PORA-e održan je niz sastanaka kako bi taj mehanizam dao priliku našim jedinicama lokalne samouprave da budu uključene u dodatni izvor financiranja za svoje projekte.

Iznimno smo zadovoljni što je Koprivnica uspjela biti uključena u ITU mehanizam, koji po prvi put obuhvaća i gradove sjedišta županija, a u obuhvat urbanog područja Koprivnica ušle su i okolne općine. Na raspolaganju je ukupno 20 milijuna eura, od čega 70 posto opada na Koprivnicu, a 30 na općine, što su značajna sredstva za razvoj tih područja“, istaknula je ravnateljica Birčić, a spomenimo i kako će PORA u provedbi ITU mehanizma za urbano područje grada Koprivnice imati ulogu produžene ruke Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, odnosno sudjelovat će u raspisivanju natječaja te kontroli projekata.

Projektom „UZ PORU PO POTPORU“ pruža se stručna i tehnička pomoć jedinicama lokalne samouprave u pripremi i kandidiranju razvojnih projekata na EU fondove, a od 2019. do danas pripremljena su 102 projekta vrijednosti preko 303 milijuna kuna, s time da je rad PORA-e sufinanciralo Ministarstvo regionalnog razvoja. Projekt pruža i brojne druge mogućnosti, a u sklopu njega se radi novi Plan razvoja Županije, za perspektivu 2021. – 2027. godine koji je osnova za sve buduće EU projekte, obzirom da svaki mora imati podlogu u strateškom razvojnom dokumentu. Uz to, projekt nudi i mogućnost pripreme projektno-tehničke dokumentacije za razvojne projekt koji su od županijskog značaja, a ovih je dana završila nabava za projektno-tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju, a kod nekih i energetsku obnovu, sedam škola na području županije.

Riječ je o rekonstrukciji Gimnazije I. Z. Dijankovečkog Križevci, Gimnazije I. Kranjčeva Đurđevac i OŠ F. Koncelaka Drnje te rekonstrukciji i energetskoj obnovi OŠ Ferdinadovac, OŠ A. Palmovića Rasinja i PŠ Podravske Sesvete, kao i rekonstrukciji školske dvorane i energetskoj obnovi OŠ G. Vitez Sveti Ivan Žabno. Ukupna vrijednost nabave je nešto više od 700 tisuća kuna, što su značajna sredstva za pripremu tih projekata, a očekuje se da će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost početkom iduće godine otvoriti upravo natječaji za te projekte“, pojasnila je ravnateljica Birčić te dodala kako će se ovim investicijama omogućiti jednosmjenska nastava u školama te će se povećati energetska učinkovitost.

 

Župan Koren predstavio je projekte u sklopu Razvojnog sporazuma, napomenuvši kako se u pripremu projekata krenulo opširno, da bi se u suglasju s Ministarstvom regionalnog razvoja sužavao broj programa i njihov sadržaj, ovisno o zadanim kriterijima. U završnoj fazi u svim je uključenim županijama definirano šest projekata, pet lokalnih i jedan od nacionalne važnosti.

Prvi, a ujedno i nacionalni projekt je nastavak izgradnje brze ceste od Kloštra Vojakovačkog do državne granice s Mađarskom, a drugi se odnosi na revitalizaciju kulturno-povijesnog kompleksa dvorca Inkey u Rasinji. Taj je projekt u visokoj fazi pripreme, od Ministarstva kulture dobili smo 800 tisuća kuna za dokumentaciju, dodat ćemo i naša sredstva te slijedi ishođenje dozvole za početak radova i čekanje da se otvori određena mogućnost financiranja u slijedećem financijskom razdoblju“, kazao je župan.

Treći projekt je zgrada nove srednje škole u Koprivnici. Obzirom da su izgradnjom i opremanjem županijskog Centra kompetentnosti stvoreni uvjeti za rješavanje problema obrtničkih programa u dugoročnom razdoblju, novi je cilj iseliti Srednju školu iz postojećeg objekta, jer dvije škole u istom prostoru i broj učenika koji ih polaze više ne odgovaraju standardima.

Sljedeći projekt koji je uključen u Sporazum je izgradnja regionalnog Centra za palijativnu medicinu i liječenje boli.

U sklopu koprivničke opće bolnice napravit ćemo regionalni Centar za palijativnu medicinu, obzirom na to da su takvi kapaciteti izuzetno deficitarni u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Na ovom prostoru ima ih samo u Novom Marofu, a potrebe su mnogo veće. Imamo ambicije, adekvatno znanje i ljudske kapacitete da se napravi Centar s 50 ležajeva koji bi pokrivao prostor središnje Hrvatske. Projektanti su napravili analizu postojećeg stanja cijelog kompleksa bolnice, utvrđujemo elemente koji su važni da bi se projekt započeo te zatim slijedi projektiranje i gradnja“, dodao je župan.

Kada je riječ o petom projektu, odnosno izgradnji terminala kombiniranog/intermodalnog transporta u Križevcima, župan je pojasnio kako se radi o konceptu koji je novina u tom području: „Prema mišljenju struke to je budućnost transporta, a riječ je o prijevozu tereta vlakom kroz jedan centar gdje bi se vršili utovari kamionskog prijevoza na željeznički prijevoz. Grad Križevci već je odredio lokaciju u poduzetničkoj zoni Gornji Čret, no predstoji mnogo posla i predradnji. Ovo je izuzetno zanimljiv projekat, a prema sadašnjim predviđanjima vrijedan je 350 milijuna kuna, možda i više.

Posljednji projekt je izgradnja termalnih toplica u Općini Kloštar Podravski koji je u primarnoj fazi, no obzirom da postoje izvori tople vode koji su preduvjet za sve aktivnosti, to može biti prostor koji će služiti za korištenje električne energije ili lječilište. Župan je napomenuo kako je Općini dana podrška za ovaj projekt te se krenulo u pripremne radnje.

Potpisom Razvojnog sporazuma započet će novi investicijski ciklus na području županije, koji će donijeti brojne koristi za građane, a spomenuti su projekti predstavljeni i predsjedniku Vlade RH Andreju Plenkoviću i ministrima, koji su prošlog tjedna boravili u posjetu Županiji, te su iskazali punu potporu njihovoj realizaciji.

Moramo podsjetiti kako se na prostoru županije odvijaju se i velike infrastrukturne investicije, gradi se željeznička pruga vrijedna 3,2 milijardi kuna, aglomeracije tri grada koje vrijede milijardu i sto milijuna kuna, budući Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica vrijedan oko 450 milijuna kuna, a uskoro se počinje graditi i brza cesta do Kloštra Vojakovačkog vrijedna 280 milijuna kuna. Tu treba ubrojiti i županijski Centar kompetentnosti, dvorane u pet općina te ostale investicije u školstvu ukupno vrijedne 160 milijuna kuna. Možemo reći kako živimo na prostoru velikih investicija, nikad se u tako kratkom vremenskom intervalu nije toliko radilo i gradilo u Koprivničko-križevačkoj županiji, što me iznimno veseli“, zaključio je župan Koren.

 

Služba ureda župana