Predstavnici INA-e održali prezentaciju o planiranom provođenju snimanja 3D seizmičkih podataka

U četvrtak, 5.veljače u prostorijama Županije zamjenik župana Darko Sobota sa suradnicima održao je radni sastanak sa predstavnicima INA-e industrije nafte d.d. iz Zagreba te predstavnicima općina Drnje, Legrad, Rasinja, Peteranec i Koprivnički Ivanec. Sastanku su prisustvovali i predstojnica Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji Elizabeta Repić Perković sa suradnicima, direktor Koprivnica plin d.o.o Marinko Bagarić, član Uprave GKP Komunalac d.o.o. Zdravko Petras, ravnatelj Županijske uprave za ceste Dragutin Guzalić, voditelj varaždinske Ispostave Hrvatskih cesta d.o.o. Stjepan Marković i predsjednik Lovačkog saveza Koprivničko-križevačke županije Nevenko Jakopović. Zamjenik Sobota pozdravio je sve prisutne te naglasio kako je INA jedan od većih gospodarskih subjekata od kojeg jedinice lokalne samouprave ostvaruju znatna financijska sredstva. Uslijedila je prezentacija predstavnika INA-e koji su informirali prisutne o detaljima provođenja postupka istraživanja, kojima je za cilj istraživanje potencijalnih polja ugljikovodika. Spomenuta su i Mjerila i kriteriji za odobravanje naknada za eventualne štete izazvane radovima bilo na usjevima ili objektima o kojima će detaljno obavijestiti dionike navedenog projekta.
INA-industrija nafte d.d.u cilju istraživanja i proizvodnje ugljikovodika planira izvesti 3D seizmičko snimanje na širem području Grada Koprivnice te općina Drnje, Đelekovec, Koprivnički Ivanec, Legrad, Peteranec i Rasinja te na području Međimurske županije, od sredine ožujka do kraja lipnja 2015. godine. Seizmička 3D snimanja provoditi će Geofizyka Torun S.A. iz Poljske. INA-industrija nafte d.d. od JLS-a tražiti će lokacije za privremene baze za smještaj vozila i opreme u naznačenom vremenskom periodu budući da će se za razmještaj i prijevoz opreme koristiti terenska vozila raznih gabarita dok će se kablovi položeni preko prometnica osigurati gumenim štitnicima, a prelazak radnih strojeva preko prometnica osigurati prometnom signalizacijom.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.