Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – RENOTEX d.o.o., Koprivnica

Stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva,  pozivaju se na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva RENOTEX d.o.o., Koprivnica za lokaciju gospodarenja otpadom na k.č.br. 2797, k.o. Koprivnica, Bjelovarska cesta 18, Koprivnica.

Tekst Poziva, Elaborat gospodarenja otpadom i obrazac za upisivanje primjedbi na Elaborat nalazite u privitku.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode