Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – proširenje na 4. plohu odlagališta „Piškornica“, Piškornica – sanacijsko odlagališta d.o.o., Koprivnički Ivanec

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13 i 73/17) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku izdavanja izmjene i dopune dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, OIB:97160346104 objavljuje

P O Z I V

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja izmjene i dopune dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom, verzija 2. od datuma 3. listopada 2017. godine, trgovačkog društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12.

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5/I, Koprivnica.

Informacija o postupku

Trgovačko društvo Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, OIB:97160346104 podnijelo je zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za gospodarenje otpadom na lokaciji odlagališta „Piškornica” u Koprivničkom Ivancu, dopuna 4. plohom odlagališta te je uz zahtjev dostavilo Elaborat gospodarenja otpadom za skladištenje neopasnog otpada.

Naznaka mrežne stranice objave Elaborata

Elaborat gospodarenja otpadom objavljen je na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije, (www.arhiva.kckzz.hr/), Javni pozivi i natječaji, Poziv – uvid u Elaborat gospodarenja otpadom.

Vrijeme i mjesto uvida

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom obaviti će se dana 16. studeni (četvrtak) 2017. godine u 9,00 sati u prostorijama Općine Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec.

 Stranke u postupku:

  1. Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec
  2. Općina Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec,
  3. Piškornica d.o.o, Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec

Rok i način izjašnjenja:

Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje

na Elaborat gospodarenja otpadom i poštom u pisanom obliku, na obrascu za primjedbe priloženom uz Elaborat na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije, pozivom na gornju klasu, na adresu:

Koprivničko-križevačka županija,
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode,  Nemčićeva 5/I, 48 000 Koprivnica.

Ako se pozivu za uvid (poštom ili dolaskom na mjesto uvida) stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati, uvid se može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku od osam dana od dana uvida određenog u ovom pozivu. Stranka je u tom slučaju dužna dokazati opravdanost razloga zbog kojih se nije mogla odazvati pozivu.

Ako se stranka ne izjasni o Elaboratu u danim rokovima, smatra se da je stranci dana mogućnost uvida, sukladno čl. 92., stavku 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-351-02/17-01/9
URBROJ: 2137/1-05/17-17-3
Koprivnica, 30. listopada 2017.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif.