Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – lokacija gospodarenja otpadom Molve, DRAVA KOM d.o.o., Virje