Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – Komunalac d.o.o., Koprivnica, Kompostište Herešin

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I 351-02/16-01/5
URBROJ: 2137/1-05/17-16-3
Koprivnica, 26. kolovoza 2016.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o., Mosna 15, 48000 Koprivnica, OIB:41412434130, objavljuje

P O Z I V

kojim se pozivaju stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnici nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelji drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o., Mosna 15, Koprivnica za lokaciju gospodarenja otpadom – kompostana Herešin, Marovska 22, Herešin, Grad Koprivnica, k.č.br. 7/4A (u katastru k.č.br. 95) i 7/3B (k.č.br. 97), k.o. Herešin.

Cijeli poziv možete vidjeti OVDJE.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif., v.r.