Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom EKO LOPARIĆ d.o.o., Đelekovec

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku revizije dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva EKO LOPARIĆ d.o.o., Imbriovec 21, 48316 Đelekovec, OIB:73020034506 objavljuje

P O Z I V

kojim se pozivaju stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnici nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelji drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva EKO LOPARIĆ d.o.o., Imbriovec 21, Đelekovec.

Tijelo nadležno za provedbu postupka
Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5/I, Koprivnica

Informacija o postupku
EKO LOPARIĆ d.o.o., Imbriovec 21, Đelekovec podnio je ovom Upravnom odjelu zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom na lokaciji kompostane na k.č.br.1006, k.o. Imbriovec, u naselju Imbriovec za postupke sakupljanja (S), recikliranja postupkom R3 i tretiranja tla otpadom u svrhu poljoprivrednog poboljšanja postupkom R10 te uz zahtjev dostavio Elaborat gospodarenja otpadom, verzija 1 od 6. lipnja 2016., koji je predmet uvida iz ovog poziva.

Naznaka mrežne stranice objave Elaborata
Elaborat gospodarenja otpadom objavljen je na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije, (www.arhiva.kckzz.hr/)/Javni pozivi i natječaji/Poziv – uvid u Elaborat gospodarenja otpadom.

Vrijeme i mjesto uvida
Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom obaviti će se dana 7. srpnja (četvrtak) 2016. u 9,00 sati u prostorijama Općine Đelekovec, Ulica M. Pavleka Miškine 1, 48 316 Đelekovec.

 Stranke u postupku:

  • EKO LOPARIĆ d.o.o., Imbriovec 21, 48 316 Đelekovec
  • Općina Đelekovec, Ul. Pavleka Miškine 1, 48 316 Đelekovec
  • Bioplin Đelekovec d.o.o., Zagreb, Kušlanova 2.

Rok i način izjašnjenja:
Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje na Elaborat gospodarenja otpadom, osim na dan uvida i poštom u pisanom obliku, uvidom u digitalni oblik Elaborata na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije, na obrascu za primjedbe priloženom uz Elaborat s krajnjim rokom do 11. srpnja 2016. godine, pozivom na gornju klasu, na adresu:
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA,
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5/I, 48 000 Koprivnica

Ako se pozivu za uvid (poštom ili dolaskom na mjesto uvida) stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati, uvid se može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u ovom pozivu. Stranka je u tom slučaju dužna dokazati opravdanost razloga zbog kojih se ne može odazvati pozivu.

Ako se stranka ne izjasni o Elaboratu u danim rokovima, smatra se da je stranci dana mogućnost uvida, sukladno čl. 92., stavku 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I 351-02/16-01/4
URBROJ: 2137/1-05/17-16-2
Koprivnica, 5. srpnja 2016.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif., v.r.