Poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga i ostalih iz područja kulture za 2021. godinu

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14., 70/17. i 98/19.) i članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 8/19.), Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

Poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga i ostalih iz područja kulture za 2021. godinu

I.

Koprivničko-križevačka županija poziva udruge, umjetničke organizacije, samostalne umjetnike i vjerske zajednice koje su programski/projektno usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga i ostalih iz područja kulture za 2021. godinu (u daljem tekstu: Poziv), da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Poziva.

II.

Prijavitelji, sukladno ovom Pozivu, mogu prijaviti program/projekt za sljedeća prioritetna područja:

 • Prioritetno područje 1 – izdavačka djelatnost
  (programi izdavanja tiskanih i ostalih medija – CD, film, audiovizualni zapis; izdanja koja se odnose na očuvanje baštine, povijest i kulturu Koprivničko-križevačke županije; izdanja značajnih djela tematski ili autorski vezanih uz područje Županije;)
 • Prioritetno područje 2 – likovna djelatnost
  (programi izložbi i drugih manifestacija u likovnoj djelatnosti)
 • Prioritetno područje 3 – ostala područja kulture
  (manifestacije u književnoj djelatnosti; projekti,akcije i manifestacije s područja kazališne, glazbene i plesne djelatnosti; programi i projekti u filmskoj i audiovizualnoj djelatnosti; filmske manifestacije; programi poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma te manifestacija na području kulturno-umjetničkog amaterizma; programi urbane kulture i kulture mladih)
 • Prioritetno područje 4 – zaštita i održavanje sakralnih objekata i provođenje vjerskih manifestacija, te obilježavanje blagdana
 • Prioritetno područje 5 – djelatnost i rad Zajednice kulturno-umjetničkih udruga

III.

Prijavitelji mogu prijaviti programe/projekte usmjerene na provođenje sljedećih aktivnosti:
– organizacija izložbi, koncerata, festivala, tribina, filmskih i kazališnih predstava,
– organizacija radionica, raznih tečajeva, simpozija, likovnih kolonija,
– organizacija susreta i razmjena u cilju poticanja kulturnog i umjetničkog amaterizma,
– organizacija smotri folklora,
– organizacija stručnih skupova i znanstvenih kolokvija,
– obilježavanje godišnjica značajnih književnih i jezikoslovnih osobnosti,
– održavanje vjerskih manifestacija i obilježavanje blagdana,
– nakladnička i izdavačka djelatnost (tiskanje novih spisateljskih ostvarenja, časopisa, glasila, zbornika i izdavanje CD-a),
– aktivnosti usmjerene na promociju vizualnih medija,
– aktivnosti usmjerene na zaštitu sakralnih objekata,
– aktivnosti usmjerene na poticanje komunikacije prijavitelja s općom, ciljanom i stručnom javnosti u području kulture i umjetnosti,
– aktivnosti usmjerene na promociju Koprivničko-križevačke županije u svrhu stvaranja identiteta županije kao kulturnog i umjetničkog centra,
– aktivnosti usmjerene poticanju lokalnih vlasti, javnih institucija i poslovnog sektora za suradnju s udrugama u planiranju i pružanju usluga u kulturi i umjetnosti u zajednici.

Popis prihvatljivih aktivnosti koji je naznačen ne predstavlja konačnu listu aktivnosti, već daje samo okvir za lakšu pripremu projekta/programa.

Svi promotivni materijali (uključujući publikacije, biltene, letke, majice i slično) koji su sufinancirani sredstvima Koprivničko-križevačke županije putem ovog poziva moraju sadržavati rečenicu: „Projekt/ program sufinanciran od strane Koprivničko-križevačke županije.“

III.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 925.000,00 kuna.

Najmanji i najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu razlikuje se po pojedinom prioritetnom području te je detaljno razrađen u Uputama za prijavitelje. Županija zadržava pravo promjene financijskog iznosa predviđenog Pozivom.

IV.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 26. veljače 2021. godine do 15.00 sati.

V.

Svaki prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše tri projekta u okviru ovog Poziva na razdoblje provedbe do 31.12.2021. Isti prijavitelj može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Poziva.

VI.

Mjerila koja prijavitelji moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

VII.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima iz 2021. godine, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

Natječajnu dokumentaciju treba ispuniti na računalu, te je potpisanu i ovjerenu pečatom,u zatvorenoj omotnici poslati poštom ili dostaviti osobno (predaja u prijemnom uredu) na sljedeću adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga i ostalih iz područja kulture za 2021. godinu
Ulica Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica
– Ne otvarati –

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu, način podnošenja prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo projekti/programi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Poziva.

VIII.

Na mrežnim stranicama županije bit će javno objavljeni rezultati Poziva.

S prijaviteljima kojima će biti odobrena financijska sredstva, Koprivničko-križevačka županija sklopit će ugovor kojim će se detaljnije propisati prava i obveze potpisnika.

IX.

Sva pitanja vezana uz Poziv mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: kultura@kckzz.hr, i to najkasnije do 12. veljače 2021. godine. Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese s kojih su poslani, a odgovori na najčešće postavljana pitanja objavit će se na mrežnoj stranici, i to najkasnije 7 dana prije isteka poziva.
U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Koprivničko-križevačka županija ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

Ž U P A N
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 610-01/21-01/1
URBROJ:2137/1-07/11-21-2
Koprivnica, 25. siječnja 2021.

Ž U P A N
Darko Koren, ing. građ.