Poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje usluga iz programa pomoći u kući u 2020. godini

I.

Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije poziva licencirane pružatelje usluge pomoći u kući za starije i nemoćne osobe da se prijave za obavljanje usluga iz programa pomoć u kući u 2020. godini financiranih iz proračuna Koprivničko-križevačke županije i 20 jedinice lokalne samouprave.

II.

Usluge iz programa namijenjene su osobama koje uslijed starosti ili lošeg zdravstvenog stanja imaju potrebe za uslugama pomoći u kući – obavljanjem kućnih poslova, održavanjem osobne higijene, uređenjem okućnice i tehničkim poslovima.

Program se provodi na području sljedećih jedinica lokalne samouprave:

Grupa 1: Općina Drnje, Općina Đelekovec, Općina Gola, Općina Hlebine, Općina Kalinovac, Općina Kloštar Podravski, Općina Koprivnički Bregi, Općina Novigrad Podravski, Općina Peteranec, Općina Ferdinandovac, Općina Legrad, Općina Novo Virje, Općina Rasinja, Općina Sokolovac, Općina Koprivnički Ivanec.

Grupa 2: Grad Križevci, Općina Gornja Rijeka, Općina Kalnik, Općina Sveti Petar Orehovec, Općina Sveti Ivan Žabno.

Vrijeme provođenja: 1.1.-31.12.2020. godine.

Za provođenje programa u 2020. godini u proračunu Koprivničko-križevačke županije i jedinica lokalne samouprave predviđeno je ukupno 1.525.168, 00 kuna, od čega:

a) Grupa 1.: 1.121.500,00 kuna
b) Grupa 2.: 403.668,00 kuna

Planirani iznosi podložni su promjenama u skladu s promjenama u proračunu Koprivničko-križevačke županije i proračunima jedinica lokalne samouprave.

III.

Na poziv za obavljanje usluga iz programa pomoći u kući, istovremeno za grupu 1. i grupu 2. jedinica lokalne samouprave ili samo za grupu 1. ili samo za grupu 2. jedinica lokalne samouprave, mogu se javiti isključivo pravne i fizičke osobe koje posjeduju rješenje (licencu) o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalne usluge pomoći u kući. U svojoj ponudi, osim cijene, pravne i fizičke osobe dužne su obrazložiti svoje mogućnosti i kapacitete za obavljanje usluga te dostaviti presliku rješenja (licencu) o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalne usluge pomoći u kući.

Ponuda mora biti jedinstvena i nedjeljiva za cijelu grupu.

Ponuda za dio grupe smatrat će se nevažećom.

S odabranom osobom ili odabranim osobama za obavljanje usluga, Koprivničko-križevačka županija sklopit će poseban sporazum kojim će se pobliže utvrditi financiranje, urediti međusobne obveze i druga pitanja potrebna za obavljanje usluga.

IV.

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je ponuđena cijena za obavljanje usluga i obrazloženje mogućnosti i kapaciteta za njihovo cjelogodišnje obavljanje.

Ponude se neće javno otvarati.

O odabranom ponuditelju svi sudionici će biti obaviješteni u roku od 10 dana od dana odabira.
Ponude dostaviti na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, s naznakom „pomoć u kući, ponuda, ne otvarati“.

Rok za podnošenje ponuda iznosi 15 dana od dana objave ovoga poziva na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije, www.arhiva.kckzz.hr.

KLASA: 550-01/19-02/76
URBROJ: 2137/1-06/02-19-1
Koprivnica, 16.7.2019.

Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti