Poziv za predlaganje programa/projekata udruga s područja Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14.) i članka 8. Odluke o standardima i mjerilima za ostvarivanje financijske dotacije za programe i/ili projekte udruga od interesa za Koprivničko-križevačku županiju (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 9/05 i 12/09), Povjerenstvo za udruge Koprivničko-križevačke županije objavljuje

POZIV
za predlaganje programa/projekata udruga s područja Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu

I.

Udruge mogu dostavljati prijedloge koji donose nove ideje i modele razvoja ili načine rješavanja postojećih problema, do jedne godine roka provedbe (projekti), te one kojima se dopunjuje i/ili proširuje zadovoljenje općih i javnih potreba u zajednici, do tri godine roka provedbe (programi).

II.

Područja djelatnosti na koje se odnosi ovaj poziv su programi/projekti usmjereni na:
– zaštitu ljudskih prava i sloboda,
– humanitarnu djelatnost,
– prevenciju i suzbijanje neprihvatljivog ponašanja djece i mladih te ovisnosti,
– poboljšanje kvalitete života djece i mladih,
– poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom,
– poboljšanje kvalitete života starijih osoba,
– djelatnosti sudionika i stradalnika Domovinskog rata te njihovih obitelji,
– djelatnosti sudionika antifašističke borbe, žrtava fašizma i njihovih obitelji,
– zaštitu ljudskog zdravlja,
– ekologiju,
– očuvanje i promociju tradicije i običaja,
– organizaciju tradicionalnih manifestacija,
– eventualno drugi programi/projekti koji doprinose unapređenju kvalitete življenja i u skladu su sa strategijom razvoja Koprivničko-križevačke županije

III.

Programe mogu predlagati :
– udruge koje su registrirane, imaju područje djelovanja ili provode programe/projekte kojima su obuhvaćene osobe s prebivalištem na području Koprivničko-križevačke županije
– udruge koje imaju ljudske i materijalne resurse za provođenje programa/projekta
– udruge koje imaju aktivno tijelo upravljanja i vode transparentno financijsko poslovanje
– udruge čiji su programi/projekti osmišljeni na način da je moguće provoditi kontrolu i nadzor nad aktivnostima i potrošnjom odobrenih sredstava

IV .

Ovaj poziv ne odnosi se na udruge čiji se programi/projekti u cijelosti financiraju po posebnim propisima (npr. Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o lovstvu, Zakon o vatrogastvu, Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica) ili programe/projekte udruga iz područja kulture (nadležnost Kulturnog vijeća) te koje Koprivničko-križevačka županija sufinancira preko zajednica udruga (kultura, sport, tehnička kultura). Također, poziv se ne odnosi na financiranje znanstveno-istraživačkih projekata, programa/projekata za koje su potrebna znatna financijska sredstva, baziranih isključivo na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme, kao ni onih koji se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna, proračuna jedinice(a) lokalne samouprave te drugih izvora.

V.

Prednost u ostvarivanju financijske dotacije imaju programi/projekti:
– koji su u službi općeg dobra,
– koji su do sada kontinuirano financirani i uspješno provođeni,
– s utjecajem i ugledom u zajednici,
– koji imaju razvojni karakter,
– koje podnositelji provode u suradnji s drugim i srodnim udrugama,
– koje ne obavljaju druge institucije u okviru redovitih poslova i kojima financijska dotacija Koprivničko-križevačke županije nije jedini izvor prihoda
– zasnovani na principu samopomoći i samoorganizacije,
– koji promiču volonterski rad, odnosno na njemu su temeljeni,
– s preporukom jedinice lokalne samouprave,
– koji promiču Koprivničko-križevačku županiju na državnoj i međunarodnoj razini.

VI.

Udruga može prijaviti najviše tri programa/projekta koja će provoditi u 2015. godini. Ukoliko udruga dostavi više od tri programa/projekta u razmatranje će se uzeti samo prve tri prijavnice.
Programi/projekti predlažu se isključivo na obrascima (obrazac 1 – prijavnica; obrazac 2 – podaci o programu/projektu; obrazac 3 – troškovnik jednogodišnjeg programa/projekta, obrazac 4 – troškovnik višegodišnjeg programa) koji su dostupni na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) ili se mogu dobiti u Pisarnici Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5.
Povjerenstvo za udruge Koprivničko-križevačke županije ima pravo zatražiti i druge podatke od udruge koji su važni za ocjenu programa/projekta.
Rok za podnošenje prijedloga je 30 studenog 2014. godine.
Nepravodobni, nepotpuni, neobrazloženi, troškovnikom nepotkrijepljeni i nelogični prijedlozi programa/projekata, te oni koji nisu u skladu s uvjetima ovoga poziva, neće se uzeti u razmatranje.
Sredstva odobrena zaključkom župana neće moći povlačiti one udruge koje ne dostave dokaz o sudjelovanju na edukaciji PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja.

VII.

Prijedloge programa/projekata, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva, te ostalo naznačeno u točki VI., potrebno je dostaviti na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5, s naznakom: prijedlog programa udruga za 2015. godinu.

VIII.

Prijedloge programa/projekata udruga Povjerenstvo za udruge Koprivničko-križevačke županije bodovat će prema Sustavu vrednovanja prijedloga programa udruga Koprivničko-križevačke županije te predložiti Županu Koprivničko-križevačke županije visinu donacija. Prihvaćeni programi sufinancirat će se u skladu s proračunskim mogućnostima Koprivničko-križevačke županije u 2015. godini. Zaključci Župana Koprivničko-križevačke županije s prihvaćenim programima/projektima i iznosom osiguranih sredstava bit će objavljeni na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije do 1. ožujka 2015. godine te dostavljeni predlagačima poštom.

POVJERENSTVO ZA UDRUGE
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 230-01/14-01/7
URBROJ: 2137/1-06/04-14-4
Koprivnica, 29. listopada 2014.