Poziv za predlaganje programa (projekta) udruga za 2009. godinu

Povjerenstvo za udruge Koprivničko-križevačke županije objavljuje poziv za predlaganje programa/projekata udruga s područja Koprivničko-križevačke županije za 2009. godinu. Udruge s područja Koprivničko-križevačke županije mogu slati prijedloge koji donose nove ideje i modele razvoja ili načine rješavanja postojećih problema, do jedne godine roka provedbe (projekti), te kojim se dopunjuje i/ili proširuje zadovoljenje općih i javnih potreba u zajednici, do tri godine roka provedbe (programi).

Područja na koje se odnosi ovaj poziv su programi/projekti:
– usmjereni na zaštitu ljudskih prava i sloboda,
– od humanitarnog značaja,
– usmjereni na prevenciju i suzbijanje neprihvatljivog ponašanja djece i mladih te ovisnosti,
– usmjereni na poboljšanje kvalitete života djece i mladih,
– usmjereni na poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom,
– usmjereni na poboljšanje kvalitete života starijih osoba,
– od značaja za sudionike Domovinskog rata i njihove obitelji,
– od značaja za sudionike antifašističke borbe, žrtve fašističkog terora i njihove obitelji,
– usmjereni prema zaštiti ljudskog zdravlja,
– od ekološkog značaja,
– usmjereni očuvanju i promociji tradicije i običaja,
– tradicionalne manifestacije,
– eventualno drugi programi/projekti koji doprinose unapređenju kvalitete življenja i dovode do pozitivnih i vidljivih promjena unutar Koprivničko-križevačke županije.

Ovaj poziv ne odnosi se na udruge čiji se programi/projekti u cijelosti financiraju po posebnim propisima (npr. Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o lovstvu, Zakon o vatrogastvu, Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica) ili programe/projekte udruga iz područja koje Koprivničko-križevačka županija u cijelosti financira preko zajednica (kultura, sport, tehnička kultura). Također, poziv se ne odnosi na financiranje znanstveno-istraživačkih projekata, programa/projekata velikih razmjera za koje su potrebna znatna financijska sredstva, baziranih isključivo na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme, kao ni onih koji se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna, proračuna jedinice(a) lokalne samouprave te drugih izvora.

Prijedlozi za financijsku dotaciju uzet će se u obzir ukoliko:
– je program/projekt udruge u službi općeg dobra i javnosti, u skladu s vrednotama Ustava Republike Hrvatske, strategijom razvoja Koprivničko-križevačke županije, kao i područjem djelovanja udruge, te besplatan za korisnike,
– je udruga registrirana, ima područje djelovanja, odnosno programom/projektom su obuhvaćene osobe s prebivalištem u Koprivničko-križevačkoj županiji,
– udruga ima ljudske i materijalne resurse za provedbu programa/projekta,
– udruga ima aktivno tijelo upravljanja (skupština, nadzorni odbor) koje vodi razvojnu politiku i administrativnu kontrolu,
– udruga priloži zatražena izvješća, uključujući ona financijska i o članovima,
– vodi transparentno financijsko poslovanje,
– je program/projekt osmišljen tako da je moguće provoditi kontrolu i nadzor nad provođenjem aktivnosti i potrošnjom odobrene financijske dotacije,
– financijska dotacija Koprivničko-križevačke županije nije jedini izvor financiranja programa/projekta,
– je prijedlog programa prijavljen i priložen na priređenim obrascima te popunjen u skladu s uputama i rokovima, sa specifiranim troškovnikom izvođenja programa/projekta,
– program uvažava realne proračunske mogućnosti Koprivničko-križevačke županije, zatražena sredstva nisu bitno viša od sredstava koji se odobravaju u sličnim programima/projektima, osim u slučajevima kad je odstupanje utemeljeno s obzirom na ciljeve i druge specifičnosti.

Prednost u ostvarivanju financijske dotacije imaju programi/projekti:
– koji su do sada kontinuirano financirani i uspješno provođeni,
– s utjecajem i ugledom u zajednici,
– koji imaju razvojni karakter,
– koji obuhvaćaju šire područje unutar Koprivničko-križevačke županije, odnosno osobe iz više jedinica lokalne samouprave,
– koje podnositelji provode u suradnji s drugim i srodnim udrugama,
– koje ne obavljaju druge institucije u okviru redovitih poslova,
– zasnovani na principu samopomoći i samoorganizacije,
– koji promiču volonterski rad, odnosno na njemu su temeljeni,
– realno i kreativno rješavaju probleme te proizlaze iz potreba zajednice,
– s preporukom jedinice/a lokalne samouprave,
– koji se isključivo ne odnose na jednokratne manifestacije kao npr. konferencije, okrugli stolovi, proslave obljetnica, izleti, hodočašća i sl.,
– koji promiču Koprivničko-križevačku županiju na državnoj i međunarodnoj razini.

Udruga može prijaviti najviše tri programa/projekta koje će provoditi u 2009. godini.
Programi/projekti predlažu se isključivo na obrascima (obrazac 1 – prijavnica; obrazac 2 – podaci o programu/projektu; obrazac 3 – troškovnik jednogodišnjeg programa/projekta, obrazac 4 – troškovnik višegodišnjeg programa) koji su dostupni na web stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) ili se mogu dobiti u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, znanost i šport i Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, Nemčićeva 5 (sobe 34 i 35). Uz prijedloge (obrasce) potrebno je dostaviti i financijski izvještaj udruge o ostvarenim prihodima i rashodima za 2007. godinu (račun prihoda i rashoda). Udruge koje su donijele Odluku o organizaciji knjigovodstva prema članku 71. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (“Narodne novine” broj 10/08) trebaju priložiti predmetnu Odluku, te presliku Knjige prihoda i rashoda za 2007. godinu. Udruge koje se nisu u prethodne dvije godine Koprivničko-križevačkoj županiji obraćale sa svojim prijedlozima te to dostavljale, uz prijedloge (obrasce) dužne su dostaviti i osnivački akt (zapisnik o radu i odlukom osnivačke skupštine), te presliku rješenja Ureda državne uprave vezano za upis u registar udruga.
Rok za podnošenje prijedloga je 27. listopada 2008. godine.
Nepravodobni, nepotpuni, neobrazloženi, troškovnikom nepotkrijepljeni i nelogični prijedlozi programa/projekata, te oni koji nisu u skladu s uvjetima ovoga poziva, neće se moći uvažiti.

Prijedloge programa/projekata, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva, te ostalo naznačeno u točki 6., potrebno je u dva primjerka dostaviti na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Koprivnica, Nemčićeva 5, s naznakom: prijedlog programa udruga za 2009. godinu. Obrasce iz točke 6. moguće je dostaviti pohranjene na magnetskim ili optičkim diskovima (disketa, CD), uz uvjet da se ovakav oblik/način predaje prijedloga naznači u popratnom dopisu. Ukoliko udruga predlaže više od dva programa/projekta, dovoljno je dostaviti samo dva primjerka prijavnice (obrazac 1).

Prijedloge programa/projekata udruga ocijenit će Povjerenstvo za udruge i Županijsko poglavarstvo Koprivničko-križevačke županije, a koje i odlučuje o ostvarivanju i visini financijske dotacije. Prihvaćeni programi sufinancirat će se sukladno proračunskim mogućnostima Koprivničko-križevačke županije u 2009. godini. Udruge će pismenim putem biti obavještene o ostvarivanju financijske dotacije i njezinom iznosu ili pak razlogu neostvarivanja.

POVJERENSTVO ZA UDRUGE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE