POZIV za predlaganje programa, projekata udruga s područja Koprivničko-križevačke županije za 2010. godinu

Na temelju članka 23. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 88/01 i 11/02-ispr.) i članka 8. Odluke o standardima i mjerilima za ostvarivanje financijske dotacije za programe i/ili projekte udruga od interesa za Koprivničko-križevačku županiju ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 9/05), Povjerenstvo za udruge Koprivničko-križevačke županije objavljuje

POZIV

za predlaganje programa/projekata udruga s područja Koprivničko-križevačke županije za 2010. godinu

I.

Udruge s područja Koprivničko-križevačke županije mogu dostavljati prijedloge koji donose nove ideje i modele razvoja ili načine rješavanja postojećih problema, do jedne godine roka provedbe (projekti), te kojim se dopunjuje i/ili proširuje zadovoljenje općih i javnih potreba u zajednici, do tri godine roka provedbe (programi).

II.

Područja djelatnosti na koje se odnosi ovaj poziv su programi/projekti usmjereni na:

          zaštitu ljudskih prava i sloboda,

          humanitarnu djelatnost,

          prevenciju i suzbijanje neprihvatljivog ponašanja djece i mladih te ovisnosti,

          poboljšanje kvalitete života djece i mladih,

          poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom,

          poboljšanje kvalitete života starijih osoba,

          djelatnosti sudionika Domovinskog rata i njihovih obitelji,

          djelatnosti sudionika antifašističke borbe, žrtava fašizma i njihovih obitelji,

          zaštitu ljudskog zdravlja,

          ekologiju,

          očuvanje i promociju tradicije i običaja,

          organizaciju tradicionalnih manifestacija,

          eventualno drugi programi/projekti koji doprinose unapređenju kvalitete življenja i dovode do pozitivnih i vidljivih promjena unutar Koprivničko-križevačke županije.

III.

Ovaj poziv ne odnosi se na udruge čiji se programi/projekti u cijelosti financiraju po posebnim propisima (npr. Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o lovstvu, Zakon o vatrogastvu, Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica) ili programe/projekte udruga iz područja kulture (nadležnost Kulturnog vijeća) te koje Koprivničko-križevačka županija sufinancira preko zajednica udruga (kultura, sport, tehnička kultura). Također, poziv se ne odnosi na financiranje znanstveno-istraživačkih projekata, programa/projekata velikih razmjera za koje su potrebna znatna financijska sredstva, baziranih isključivo na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme, kao ni onih koji se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna, proračuna jedinice(a) lokalne samouprave te drugih izvora.

IV.

Prijedlozi za financijsku dotaciju uzet će se u obzir ukoliko:

          je program/projekt udruge u službi općeg dobra i javnosti, u skladu s vrednotama Ustava Republike Hrvatske, strategijom razvoja Koprivničko-križevačke županije, kao i područjem djelovanja udruge, te besplatan za korisnike,

          je udruga registrirana, ima područje djelovanja, odnosno programom/projektom su obuhvaćene osobe s prebivalištem u Koprivničko-križevačkoj županiji,

          udruga ima ljudske i materijalne resurse za provedbu programa/projekta,

          udruga ima aktivno tijelo upravljanja (skupština, nadzorni odbor) koje vodi razvojnu politiku i administrativnu kontrolu,

          udruga priloži zatražena izvješća, uključujući ona financijska i o članovima,

          vodi transparentno financijsko poslovanje,

          je program/projekt osmišljen tako da je moguće provoditi kontrolu i nadzor nad provođenjem aktivnosti i potrošnjom odobrene financijske dotacije,

          financijska dotacija Koprivničko-križevačke županije nije jedini izvor financiranja programa/projekta,

          je prijedlog programa prijavljen i priložen na priređenim obrascima te popunjen u skladu s uputama i rokovima, sa specifiranim troškovnikom izvođenja programa/projekta,

          program uvažava realne proračunske mogućnosti Koprivničko-križevačke županije, zatražena sredstva nisu bitno viša od sredstava koji se odobravaju u sličnim programima/projektima, osim u slučajevima kad je odstupanje utemeljeno s obzirom na ciljeve i druge specifičnosti.

V.

Prednost u ostvarivanju financijske dotacije imaju programi/projekti:

          koji su do sada kontinuirano financirani i uspješno provođeni,

          s utjecajem i ugledom u zajednici,

          koji imaju razvojni karakter,

          koji obuhvaćaju šire područje unutar Koprivničko-križevačke županije, odnosno osobe iz više jedinica lokalne samouprave,

          koje podnositelji provode u suradnji s drugim i srodnim udrugama,

          koje ne obavljaju druge institucije u okviru redovitih poslova,

          zasnovani na principu samopomoći i samoorganizacije,

          koji promiču volonterski rad, odnosno na njemu su temeljeni,

          realno i kreativno rješavaju probleme te proizlaze iz potreba zajednice,

          s preporukom jedinice/a lokalne samouprave,

          koji se isključivo ne odnose na jednokratne manifestacije kao npr. konferencije, okrugli stolovi, proslave obljetnica, izleti, hodočašća i sl.,

          koji promiču Koprivničko-križevačku županiju na državnoj i međunarodnoj razini.

 

VI.

            Udruga može prijaviti najviše tri programa/projekta koja će provoditi u 2010. godini.

Programi/projekti predlažu se isključivo na obrascima (obrazac 1 – prijavnica; obrazac 2 – podaci o programu/projektu; obrazac 3 – troškovnik jednogodišnjeg programa/projekta, obrazac 4 – troškovnik višegodišnjeg programa) koji su dostupni na web stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) ili se mogu dobiti u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, Nemčićeva 5 (soba 35).

Povjerenstvo za udruge Koprivničko-križevačke županije ima pravo zatražiti i druge podatke od udruge koji su važni za ocjenu programa/projekta.

Rok za podnošenje prijedloga je 9. studenoga 2009. godine.

Nepravodobni, nepotpuni, neobrazloženi, troškovnikom nepotkrijepljeni i nelogični prijedlozi programa/projekata, te oni koji nisu u skladu s uvjetima ovoga poziva, neće se moći uvažiti.

VII.

Prijedloge programa/projekata, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva, te ostalo naznačeno u točki 6., potrebno je u dva primjerka dostaviti na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Koprivnica, Nemčićeva 5, s naznakom: prijedlog programa udruga za 2010. godinu. Obrasce iz točke 6. moguće je dostaviti pohranjene na magnetskim ili optičkim diskovima (disketa, CD), uz uvjet da se ovakav oblik/način predaje prijedloga naznači u popratnom dopisu. Ukoliko udruga predlaže više od dva programa/projekta, dovoljno je dostaviti samo dva primjerka prijavnice (obrazac 1).

 

VIII.

Prijedloge programa/projekata udruga ocijenit će Povjerenstvo za udruge Koprivničko-križevačke županije, te će predložiti županu visinu financijske dotacije. Prihvaćeni programi sufinancirat će se sukladno proračunskim mogućnostima Koprivničko-križevačke županije u 2010. godini. Udruge će pismenim putem biti obavještene o ostvarivanju financijske dotacije i njezinom iznosu ili pak razlogu neostvarivanja.

 POVJERENSTVO ZA UDRUGE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE