Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i i članka 1. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 1/05. i 12/09.), Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije objavljuje

POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu

I.

Programi javnih potreba u kulturi koji se sufinanciraju sredstvima Proračuna Koprivničko-križevačke županije, obuhvaćaju kulturne djelatnosti, programe i manifestacije od interesa za Koprivničko-križevačku županiju.

II.

Područja djelatnosti na koje se odnosi ovaj poziv su:
• Likovne umjetnosti
• Muzejsko-galerijska djelatnost
• Glazba, glazbeno-scenske i plesne umjetnosti
• Dramske umjetnosti i kazališni amaterizam
• Audiovizualne djelatnosti
• Knjiga i nakladništvo
• Knjižnična djelatnost
• Arhivska djelatnost
• Nove medijske kulture
• Zaštita kulturne baštine (arheološki i konzervatorsko-restauratorski radovi, obnova spomenika i sakralnih objekata i sl.)
• Znanstveni i stručni skupovi iz područja kulture

III.

Programe iz djelatnosti kulture mogu predlagati: ustanove kulture i druge institucije registrirane za realizaciju pojedinih programa iz djelatnosti kulture, udruge i zajednice udruga u kulturi, vjerske zajednice, slobodni umjetnici i ostali.

IV.

Ovaj poziv ne odnosi se na kulturno-umjetnička društva i na kapitalne turističko-kulturne manifestacije koje Koprivničko-križevačka županija sufinancira preko Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije i preko Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.

V.

Prednost u ostvarivanju financijske dotacije imaju programi:
• koji su do sada kontinuirano financirani i uspješno provođeni,
• s utjecajem i ugledom u zajednici,
• koji imaju razvojni karakter,
• s preporukom jedinice/a lokalne samouprave,
• kojima financijska dotacija Koprivničko-križevačke županije nije jedini izvor prihoda
• koji se isključivo ne odnose na jednokratne manifestacije kao npr. konferencije, okrugle stolove, proslave obljetnica i sl.,
• koji promiču Koprivničko-križevačku županiju na državnoj i međunarodnoj razini.

VI.

Predlagatelj programa javnih potreba u kulturi može prijaviti najviše tri programa koja će provoditi u 2015. godini. U slučaju većeg broja prijava, Kulturno vijeće će uzeti u razmatranje prva tri programa.
Programi se predlažu isključivo na obrascima (obrazac 1 – prijavnica; obrazac 2 – podaci o programu; obrazac 3 – troškovnik jednogodišnjeg programa, obrazac 4 – troškovnik višegodišnjeg programa) koji su dostupni na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) ili se mogu dobiti u Pisarnici Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5.
Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije ima pravo zatražiti i druge podatke od predlagatelja programa koji su važni za ocjenu programa.
Rok za podnošenje prijedloga je 30. studenog 2014. godine.
Nepravodobni, nepotpuni, neobrazloženi, troškovnikom nepotkrijepljeni i nelogični prijedlozi programa, te oni koji nisu u skladu s uvjetima ovoga poziva, neće biti razmatrani.

VII.

Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva, potrebno je dostaviti na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5, s naznakom: Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu.

VIII.

Prijedloge programa bodovat će Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije prema Kriterijima za vrednovanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi te predložiti Županu Koprivničko-križevačke županije iznos sredstava za programe. Prihvaćeni programi sufinancirat će se u skladu s proračunskim mogućnostima Koprivničko-križevačke županije u 2015. godini. Zaključci Župana Koprivničko-križevačke županije s prihvaćenim programima i iznosom osiguranih sredstava bit će objavljeni na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije do 1. ožujka 2015. godine te dostavljeni predlagačima poštom.

KULTURNO VIJEĆE
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 610-01/14-01/6
URBROJ:2137/1-06/04-14-10
Koprivnica, 30. listopada 2014.