Poziv za javno prikupljanje ponuda za kupnju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Bistra d.o.o.

Na temelju članka 412. stavka  1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93., 34/99., 121/99., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12. i 68/13.), članka 64. stavka 4. Zakona o proračunu  („Narodne novine“ broj 87/08. i 136/12.), članka 4. Odluke o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu BISTRA d.o.o. („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 1/14. i 11/14.) i članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13. i 14/13.) župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

 POZIV za javno prikupljanje ponuda za kupnju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Bistra d.o.o.

 PODACI O VLASNIKU POSLOVNIH UDJELA:

Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica, OIB: 06872053793, tel. 048/658-111, fax. 048/622-584, www.arhiva.kckzz.hr, zupan@kckzz.hr

OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT:

Melita Bušljeta, dipl. iur., tel. 048/658-223, e-mail: melita.busljeta@kckzz.hr

OSNOVNI PODACI

Koprivničko-križevačka županija (u daljnjem tekstu: Prodavatelj), Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica, OIB: 06872053793, prodaje svojih ukupno 6.357 poslovnih udjela u trgovačkom društvu Bistra društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo d.o.o., Đurđevac, Antuna Radića 8c, OIB: 54591734025, upisanom u sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 010027122, temeljni kapital: 6.128.600,00 kuna. Pojedinačna nominalna vrijednost svakog poslovnog udjela iznosi 100,00 kuna. Ukupna nominalna vrijednost je 635.700,00 kuna što čini 10,37 % temeljnog kapitala Bistre d.o.o.

UVJETI KUPNJE

 1. Ispunjen ponudbeni list (prilog 1)
 2. Ponuditelj fizička osoba odnosno gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta ne smiju biti pravomoćno osuđeni za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
 • a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
 • b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
  Ponuditelj je dužan dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu o nepostojanju navedenih okolnosti, ne stariju od 30 dana od dana objave ovog poziva (prilog 2).
 1. Ponuditelj mora imati podmirene sve obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
  Ponuditelj je dužan dostaviti potvrdu porezne uprave kojom dokazuje da je podmirio sve navedene obveze, ne stariju od 30 dana od dana objave ovog poziva.
 2. Ponuditelj mora imati podmirene sve obveze plaćanja dospjelih obveza prema Koprivničko-križevačkoj županiji, uključivo i porez na cestovna motorna vozila, ako je obveznik plaćanja istoga.
 3. Ponuditelj pravna osoba obvezan je dostaviti i izvadak iz sudskog registra, ne stariji od 30 dana od dana objave ovog poziva i ovjeren BON-2 ili SOL-2, ne stariji od 30 dana od dana objave ovog poziva.
  Protiv ponuditelja ne smije biti pokrenut stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili likvidacije. Isto tako ponuditelj ne smije biti u minusu ili blokadi u posljednja 4 mjeseca od dana objave ovog poziva.

POČETNA CIJENA

Početna cijena po udjelu iznosi 140,00 kuna što za 6.357 poslovnih udjela iznosi 889.980,00 kuna.

Ponuda se podnosi samo za cjeloviti predmet kupnje.

ROK VALJANOSTI PONUDE

Najmanje 90 dana od roka za dostavu ponude.

KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najviša ponuđena cijena.

JAMSTVA

Jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja Ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika na traženje Prodavatelja, odbijanja potpisivanja ugovora odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Ponuditelj je dužan dostaviti navedeno jamstvo u obliku zadužnice na iznos od 90.000,00 kuna (devedesettisućakuna), ovjerene od nadležnog tijela.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Ponuditelj je, u slučaju da njegova ponuda bude odabrana kod potpisivanja ugovora dužan dostaviti zadužnicu na iznos 90.000,00 kuna, ovjerenu od nadležnog tijela.  Kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora može poslužiti zadužnica dostavljena u ponudi kao jamstvo za ozbiljnost ponude.

SKLAPANJE UGOVORA I PLAĆANJE

Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela sklopit će se u roku od 10 dana od dana dostave odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Rok za plaćanje je 15 dana od dana sklapanja ugovora na IBAN prodavatelja HR2123860021800006000, model HR68, poziv na broj 7374-OIB kupca.

DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Prodavatelja, nazivom i adresom Ponuditelja, i naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNIH UDJELA U BISTRI D.O.O.“. U roku za dostavu ponude Ponuditelj može potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. Takva izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda, s naznakom “IZMJENA” ili “ODUSTANAK OD PONUDE”.

Ponude, bez obzira na način dostave, moraju prispjeti na adresu Prodavatelja:  Koprivničko-križevačka županija, 48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5, do zaključno 23. listopada 2014. godine u  15:00 sati.  Ponuda se može dostaviti poštom ili osobno predati u Koprivničko-križevačkoj županiji, u prijemnoj kancelariji (šalter sala). Ponuda pristigla poslije propisanog roka neće se otvarati nego će se odmah vratiti Ponuditelju.

Ponude će se otvarati 24. listopada 2014. u 09:00 sati u Koprivničko-križevačkoj županiji, sala za sastanke 28/I.  Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici Ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici Prodavatelja i ovlašteni predstavnici Ponuditelja. Predstavnici Ponuditelja dokazuju ovlast osobnom iskaznicom i punomoći da osoba smije prisustvovati javnom otvaranju ponuda, odnosno ako se radi o osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta preslikom ili izvornikom izvoda iz odgovarajućeg registra. Punomoć ili izvadak iz registra predaju se ovlaštenim predstavnicima Prodavatelja na početku otvaranja ponuda, te ostaju kao prilog zapisniku o otvaranju ponuda.

JEZIK I PISMO PONUDE

Hrvatski jezik, latinično pismo.

 VALUTA PONUDE

Hrvatska kuna.

OSTALI PODACI

Revizorsko izvješće dostupno je u sudskom registru odnosno RGFI javnoj objavi.

Sukladno članku 32. Društvenog ugovora Prodavatelj je zatražio suglasnost za prodaju svojih poslovnih udjela te ih ponudio na kupnju drugim članovima Društva i Društvu putem Uprave Društva prije nego ih je ponudio trećoj osobi.

Troškove u svezi prijenosa udjela snosi kupac.

Prodavatelj zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne prispjele ponude bez bilo kakve odgovornosti prema ponuditeljima.

Prilozi iz dokumentacije mogu se preuzeti na www.arhiva.kckzz.hr (vidi privitak).

KLASA: 406-01/14-01/8
URBROJ: 2137/1-05/05-14-7
Koprivnica, 13. listopada 2014.

Župan Koprivničko-križevačke županije
Darko Koren, ing. građ., v.r.