POZIV vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA GOSPODARSKO – TURISTIČKE ZONE KUTNJAK na uvid u Idejni projekt

            Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu, Koprivničko-križevačke županije, Općina Legrad, u postupku izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: gradnja komunalne infrastrukture gospodarsko-turističke zone Kutnjak, na osnovi čl. čl. 111. i 112. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („N.N.“ 76/07 i 38/09)

P O Z I V A

                Vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa katastarskim česticama koje ulaze u zonu obuhvata gradnja:

 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

GOSPODARSKO – TURISTIČKE ZONE KUTNJAK

a za koju je po zahtjevu investitora pokrenut postupak izdavanja lokacijske dozvole, da dođu osobno ili pošalju svog punomoćnika koji će ih zastupati, radnim danom u razdoblju od 08. do 11. veljače 2010. godine u vremenu od 08-14 sati u prostorije Županije Koprivničko-križevačke, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Nemčićeva 4a, Koprivnica na uvid u Idejni projekt broj I – 06-282-SP izrađen kolovoza 2009. godine u tvrtci „EKONERG“ Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. Koranska 5, 10 000 Zagreb, radi očitovanja na predmetni zahvat u prostoru.

Ovaj poziv izložit će se na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela i na građevinskoj čestici.

Ako se u navedenom roku pozivu ne odazovete, a izostanak ne opravdate smatrat će se da ste suglasni i da se ne protivite izdavanju lokacijske dozvole za predmetni zahvat u prostoru.

Uvidu u projekt mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku odnosno da su vlasnici ili nositelji drugih stvarnih prava na susjednim česticama.

KLASA: UP/I-350-05/09-01/48

URBROJ: 2137/1-06/06-10-16

Koprivnica, 26. 01. 2010.

                                                                                                          Pročelnik

                                                                                              Dražen Kozjak dipl.ing.građ.