Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom u postupku revizije dozvole za gospodarenje otpadom – Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Drage Grdenića 7, Križevci, OIB:87214344239 objavljuje

P O Z I V

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnici nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelji drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Drage Grdenića 7, Križevci.

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5/I, Koprivnica

Informacija o postupku

Trgovačko društvo KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Drage Grdenića 7, Križevci podnijelo je zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom na lokaciji građevine za gospodarenje otpadom na lokaciji odlagališta Ivančino brdo, Grad Križevci, k.č.br. 2396, k.o. Križevci i uz zahtjev dostavilo Elaborat gospodarenja otpadom za postupke sakupljanja i odlaganja otpada.

Naznaka mrežne stranice objave Elaborata

Elaborat gospodarenja otpadom objavljen je na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije, (www.arhiva.kckzz.hr/) /Javni pozivi i natječaji/Poziv – uvid u Elaborat gospodarenja otpadom.

Vrijeme i mjesto uvida

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom obaviti će se  dana 17. prosinca 2018. godine (ponedjeljak) u 9,00 h u prostorijama Grada Križevci, maloj vijećnici, ul. I. Zakmardija Dijankovečkog 12, Križevci.

Stranke u postupku:

  1. KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Drage Grdenića 7, Križevci,
  2. Grad Križevci, ul. I. Zakmardija Dijankovečkog 12, Križevci.

Rok i način izjašnjenja:

Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje na Elaborat gospodarenja otpadom i poštom u pisanom obliku, na obrascu za primjedbe priloženom uz Elaborat na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije, pozivom na gornju klasu, na adresu:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA,
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Nemčićeva 5/I, 48 000 Koprivnica.

Ako se pozivu za uvid (poštom ili dolaskom na mjesto uvida) stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati, uvid se može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u ovom pozivu. Stranka je u tom slučaju dužna dokazati opravdanost razloga zbog kojih se nije mogla odazvati pozivu.

Ako se stranka ne izjasni o Elaboratu u danim rokovima, smatra se da je stranci dana mogućnost uvida, sukladno čl. 92., stavku 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I 351-02/18-01/3
URBROJ: 2137/1-05/03-18-3
Koprivnica, 3. prosinca 2018.

Voditeljica postupka:
Ana Kranjčev, prof.biol., univ.spec.oecoing,v.r