Poziv na javnu raspravu za eksploatacijsko polje građevnog šljunka ”Netečje” u Općini Legrad

Na temelju članka 143, stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 110/07), članka čl. 14. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 64/08 i 67/09) i čl. 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša objavljuje

   JAVNU RASPRAVU

o  STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZAHVATA

EKSPLOATACIJA GRAĐEVNOG PIJESKA I ŠLJUNKA NA EKSPLOATACIJSKOM  POLJU „NETEČJE“, Općina Legrad

 I.

„Studija o utjecaju na okoliš zahvata eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju „Netečje“, Općina Legrad“, (u daljnjem tekstu: Studija), Koprivničko-križevačka županija, izrađenoj od tvrtke „SPP“ d.o.o., Trstenjakova 3, Varaždin, nositelja zahvata  Obrt “Poljokop“, Selnica Podravska 30, Legrad, upućuje se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, KLASA:UP/I 351-03/10-02/65, URBROJ:531-14-1-08-10-3 od 15. rujna  2010.

 II.

Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se  u periodu od  11. listopada do 11. studenog 2010. godine. Javni uvid  u cjelokupnu dokumentaciju SUO može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od  8,00-15,00 sati u prostorijama Općine Legrad. Na javnom uvidu bit će izložena jedna cjelovita Studija i dva sažetka te knjiga primjedaba. Sažetak Studije bit će dostupan javnosti i na službenim Internet stranicama Ministarstva (www.mzopu.hr) te Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

III.

 Javno izlaganje o Studiji održat će se u Općini Legrad dana 28. listopada 2010. (četvrtak) u prostorijama Općine s početkom u 10 sati. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača Studije, nositelja zahvata i jedinice lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima. Javnu raspravu s izlaganjem koordinira nadležno tijelo za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije.

V.

Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju upisivat će se u knjigu primjedbi izloženu uz Studiju, slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, A. Nemčića 5., Koprivnica ili e-poštom na ana.list@kckzz.hr, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt tel. 048/220-164.

VI.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u „Večernjem listu“, na objavnim pločama navedenih adresa u Općini i Županiji te spomenutim Internet stranicama, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

 KLASA:   351-03/10-01/11      

URBROJ: 2137/1-06/08-10-3              

Koprivnica, 27. rujna  2010.    

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu  okoliša,

Pododsjek za zaštitu okoliša