Poziv na JAVNU RASPRAVU o SUO eksploatacije građevnog šljunka na EP „Ledveničko polje“, Općina Rasinja

Na temelju članka 143, stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 110/07), članka čl. 14. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 64/08 i 67/09) i čl. 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode objavljuje

JAVNU RASPRAVU O STUDIJI O UTJECAJU  NA OKOLIŠ
„Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju
 Ledveničko polje u Općini Rasinja"

I.

„Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Ledveničko polje u Općini Rasinja" (u daljnjem tekstu Studija) izrađena od tvrtke Eko-monitoring, d.o.o., Kućanska 15, Varaždin, nositelja zahvata tvrtke LIPEC d.o.o. iz Koprivnice, Rudolfa Horvata 64, upućuje se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, KLASA:UP/I 351-03/11-02/77, URBROJ:517-12-11 od 10. siječnja 2012.

II.

Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se  u periodu od  3. veljače do 5. ožujka 2012. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju SUO može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od  8,00 -14,00 sati u prostorijama Općine Rasinja, Trg  Svetog Florijana 2,  u Rasinji. Na javnom uvidu bit će izložena po  jedna cjelovita Studija i tri sažetka te knjiga primjedaba na mjestu javnog uvida. Sažetak Studije bit će dostupan javnosti i na službenim Internet stranicama Ministarstva (www.mzopu.hr) te Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

III.

Javno izlaganje održat će se dana 21. veljače (utorak) 2012. s početkom u 11 sati  u  prostorijama Općine Rasinja, Trg  Svetog Florijana 2,  u Rasinji.  Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača Studije, nositelja zahvata i jedinice lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima. Javnu raspravu s izlaganjem koordinira nadležno tijelo za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije.

IV.

Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju upisivat će se u knjigu primjedbi izloženu uz Studiju, slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije,Koprivnica, A. Nemčića 5.,Koprivnica ili e-poštom na ana.list@kckzz.hr, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt tel. 048/220-164.

V.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u „Večernjem listu“ i  na oglasnim pločama u Općini i Županiji te Internet stranicama, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

KLASA:   351-03/11-01/4
URBROJ: 2137/1-06/08-12-8
Koprivnica, 23. siječnja 2012.

Koprivničko-križevačka županija,
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode