Potvrda za ekološku mrežu zahvata izvođenja radova uklanjanja naplavina sa stupova mosta „Drava” kod Botova

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,  temeljem članka 37.a, stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 70/05, 139/08 i 57/11) i članka 17. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu ("Narodne novine" br. 118/09), u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izvođenja radova uklanjanja naplavina sa stupova mosta „Drava” kod Botova na području k.o. Drnje povodom zahtjeva nositelja zahvata HŽ Infrastruktura d.o.o, Mihanovićeva 12, Zagreb, izdaje

P O T V R D U

kojom se potvrđuje da planirani zahvat izvođenja radova uklanjanja naplavina sa stupova mosta „Drava” kod Botova povodom zahtjeva nositelja zahvata HŽ Infrastruktura d.o.o, Mihanovićeva 12, Zagreb, koji će se izvoditi na kčbr. 2417/1 i 2260/1, k.o. Drnje u području rkm 227 rijeke Drave radi zaštite stupova mosta ”Drava” kod Botova u Koprivničko-križevačkoj županiji, neće imati utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.

Potvrdu u cijelosti možete pogledati OVDJE….