Potvrda za ekološku mrežu – vodoopskrbni cjevovod Lepa Greda – Kingovo – Virovski Pavljanci

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,  temeljem članka 37.a, stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 70/05 i 139/08) i članka 17, stavka 1. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu ("Narodne novine" br. 118/09), u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata gradnje glavnog dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda Lepa Greda – Kingovo – Virovski Pavljanci, povodom zahtjeva Komunalije d.o.o., Radnička cesta 61, Đurđevac, izdaje

P O T V R D U

kojom se potvrđuje da  zahvat gradnje glavnog dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda Lepa Greda – Kingovo – Virovski Pavljanci u općini Ferdinandovac i Novo Virje, k.o. Novo Virje i k.o. Lepa Greda, na području Koprivničko-križevačke županije, neće imati značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogovnih mogućnosti.

Ukupna dužina predmetnog cjevovoda je 4203,82 m, a prosječna širina rova za polaganje cjevovoda je 1.3 m. Obavljati će se pretežno strojni iskopi, osim na mjestima križanja cjevovoda sa ostalom infrastrukturom gdje se predviđju ručni iskopi radi zaštite od eventualnih oštećenja instalacija. Na lokacijama gdje zbog skučenosti prostora, nepovoljne konfiguracije terena ili uvjeta sigurnosti u prometu ne bi bilo moguće postaviti nadzemni proutpožarni hidrant, dopuštena je ugradba podzemnog protupožarnog hidranta. Prolazi cjevovoda kroz trup asfaltiranih prometnica izvode se bušenjem i utiskivanjem zaštitne cijevi većeg promjera od radne cijevi. Trasa projektiranih vodoopskrbnih cjevovoda je svojim manjim dijelom locirana u cestovnom pojasu ili u blizini cestovnog pojasa ŽC2185. Najvećim dijelom trasa je projektirana u pojasu ili blizini cestovnog pojasa LC26114 te nerazvrstanih lokalnih puteva. Promet ŽC2185 je srednjeg do većeg intenziteta, LC26114 srednjeg intenziteta, a promet ostalim navedenim nerazvrstanim prometnicama je slabijeg intenziteta, uglavnom za lokalno stanovništvo i to za promet osobnim i djelomično teretnim vozilima te pješački promet.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže HR1000014 Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja) – međunarodno važnog područja za ptice čiji su ciljevi očuvanja štekavac (Halieetus albicilla), mala prutka (Actitis hypoleucos), crvenokljuna čigra (Sterna albifrons), vodomar (Alcedo atthis), modrovoljka (Luscinia svecica) i brezov zviždak (Phyloscopus trochilus). Predmetni zahvat također je planiran unutar nekoliko područja važnih za divlje svojte i stanišne tipove: HR2000405 Lepa Greda i HR2000410 Bakovci, koji imaju isti cilj očuvanja tj. stanišni tip prirodna eutrofna jezera s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion te HR5000013 Šire područje Drave čiji su ciljevi očuvanja, među ostalim, riblje svojte, vretenca, barska kornjača, vidra, riječni rak te stanišni tipovi – prirodna eutrofna jezera s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion, poplavne šume, vlažni travnjaci te neobrasle šljunčane riječne obale.

O b r a z l o ž e n j e

 Nositelj zahvata, Komunalije d.o.o., Radnička cesta 61, Đurđevac, po opunomoćeniku Vodoprojekt d.o.o., S. i A. Radića 6/5, Sisak, podnio je dana 21. travnja 2011. godine Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije zahtjev za prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata gradnje glavnog dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda Lepa Greda – Kingovo – Virovski Pavljanci u općini Ferdinandovac i Novo Virje, k.o. Novo Virje i k.o. Lepa Greda, na području Koprivničko-križevačke županije.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, članku 37.a, stavku 2, ovo upravno tijelo dužno je u sklopu provedbe prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu zatražiti prethodno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode. Dopisom (KLASA: 612-07/11-02/4, URBROJ:2137/1-08/06-11-2 od 22. travnja 2011.) ovo upravno tijelo zatražilo je spomenuto mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Dopisom (KLASA:612-07/11-29/92, URBROJ:366-07-7-11-2 od 18. svibnja 2011.) Državni zavod za zaštitu prirode utvrdio je da se prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negatinih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatra da je zahvat prihvatljiv te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti. Temeljem dobivenog mišljenja Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije utvrdio je da se obzirom na tip zahvata i njegov ograničen utjecaj, ne očekuju značajni negativni utjecaji na cjelovitost i ciljeve očuvanja podurčja ekološke mreže te da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.

 Pročelnik:  Dražen Kozjak, dipl.ing.građ.