Potpisan Dodatak Ugovora o koncesijama za distribuciju plina na području Županije

Koprivničko-križevačka županija kao davatelj koncesije predložila je Županijskoj skupštini na posljednjoj sjednici održanoj 26. studenoga 2014. donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti distibucije plina trgovačkim društvima s područja Koprivničko križevačke županije (Koprivnica plin d.o.o., Komunalije – plin d.o.o. i Radnik – plin d.o,o.) na postojećem distribucijskom sustavu.

Prijedlog je prihvaćen na sjednici Županijske skupštine te je donesena Odluka u kojoj je koncesionar dužan uredno plaćati Koprivničko – križevačkoj županiji godišnju naknadu za koncesiju u iznosu od 0,6 posto od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti distribucije plina u prethodnoj godini, na području za koje je dana koncesija. Navedeni iznos predložen je sukladno predviđenom važećom Uredbom o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju distribucije plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava kao minimalno opterećenje za koncesionara. Ovom Odlukom je ukinut stalni dio naknade za koncesiju, koji je ugovoren s koncesionarom u iznosu deset tisuća kuna godišnje, te je time ukinut i dosadašnji varijabilni dio od 0,5 posto. Usklađivanje sa važećim propisima i minimalno opterećenje za koncesionara omogućiti će koncesionaru razvoj i ulaganje u distribucijsku mrežu.

Dodatak ugovoru potpisali su Marinko Bagarić, direktor Koprivnica plina d.o.o., Jadranko Vinković, direktor Komunalija plin d.o.o. iz Đurđevaca i Josip Furmeg direktor Radnik plina d.o.o. iz Križevaca.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.