Podravsko-prigorski vatrogasci započeli s redovnim ljetnim dislokacijama

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini te zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske Slavka Tucakovića, podravsko-prigorski vatrogasci upućeni su na prvu smjenu redovnih dislokacija na otok Lastovo i na otočje Brijuni u trajanju od petnaest dana.

Na otok Lastovo upućena su četvorica djelatnika javnih vatrogasnih postrojbi Đurđevac i Križevci, te jedan pripadnika DVD-a Stari Đurđic. Na dislokaciji se nalazi i šumsko terensko vozilo koje je opremljeno kombiniranom pumpom, spremnikom sa 4500 litara vode i 200 litara pjenila i krovnim bacačem. Vozilo je u vlasništvu JVP Đurđevac, a opremljeno je i kompletnom opremom za gašenje požara i hidrauličkim alatom za potrebe hitnih intervencija. Na dislokaciji se nalazi i šumsko terensko vozilo kapaciteta 3500 litara vode koja je u vlasništvu DVD-a Rasinja.

U prvu smjenu dislokacije na otočje Brijuni upućena su četiri djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica, a za potrebe osiguranja otoka Vanga upućena su dva vatrogasca iz DVD-a Jagnjedovec. Na Velikom Brijunu nalazi se interventno terensko vatrogasno vozilo u vlasništvu JVP Koprivnica opremljeno visokotlačnom pumpom i spremnikom sa 7000 litara vode i pripadajućom opremom za gašenje požara te sustavom veza.

Vatrogasci upućeni na dislokacije zadovoljavaju sve uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu, a opremljeni su propisanom osobnom i zaštitnom opremom za gašenje požara otvorenog prostora i požara na građevinama, kao i opremom za vezu.

Služba ureda župana