Javni poziv – podnošenje prijedloga za izbor članova Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 3. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 1/05. i 12/09.), župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za izbor članova Kulturnog vijeća

Koprivničko-križevačke županije

I.

Pokreće se postupak izbora predsjednika i članova Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije kao radnog tijela župana Koprivničko-križevačke županije. Uloga Kulturnog vijeća je predlaga­nje ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođe­nje, a posebice predlaganje programa javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju iz  Proračuna Koprivničko-križevačke županije, te ostvariva­nje utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donoše­nje odluka važnih za kulturu i umjetnost.

 II.

U Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije imenuju se predsjednik i četiri člana, na mandat u trajanju od četiri godine.

 III.

Za predsjednika i članove Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije mogu biti imenovani kulturni djelatnici i umjetnici iz pojedinih područja kulture i umjetnosti koji svojim dostignućima i poznavanjem kulturne problematike mogu doprinijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Kulturno vijeće osnovano.

IV.

Za predsjednika i članove Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije ne mogu biti predlagane i imenovane osobe koje imaju udio u vlasništvu ili sudjeluju u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnost u kulturi iz područja Kulturnog vijeća.

V.

Pravo predlaganja kandidata za predsjednika i članove Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije imaju: ustanove i druge institucije iz područja kulture, udruge koje se bave aktivnostima iz područja kulture i umjetnosti, slobodni umjetnici i ostali zainteresirani građani.

VI.

Prijedlozi kandidata za predsjednika i članove Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije trebaju sadržavati sljedeće podatke:

  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja
  • podatke o kandidatu
  • obrazloženje prijedloga.

 VII.

Potpisane i pečatom ovjerene prijedloge kandidata za predsjednika i članove Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije  dostavljaju se Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, znanost i šport, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica, s naznakom „prijedlog kandidata za izbor članova Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije“, zaključno s 23. rujnom 2013. godine.

Prijedlozi koji neće biti dostavljeni u navedenom roku te nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 610-01/13-01/10
URBROJ: 2137/1-08/03-13-1
Koprivnica, 11. rujna 2013.