Plan upisa u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2019./2020. za područje Koprivničko–križevačke županije

Ured državne uprave u Koprivničko – križevačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, na temelju članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine” broj 67/14), po službenoj dužnosti donosi

P L A N   U P I S A
u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2019./2020.
za područje Koprivničko–križevačke županije

I.

U prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2019./2020., na području Koprivničko–križevačke županije upisuju se djeca koja do 01. travnja 2019. godine imaju navršenih šest (6) godina života (djeca rođena u razdoblju od 01. travnja 2012. godine do 31. ožujka 2013. godine, kao i djeca kojoj je prošle školske godine odgođen upis ili iz drugih razloga nisu upisana u osnovnu školu, a školski su obveznici.

II.

Iznimno se, u prvi razred osnovne škole može upisati i dijete koje do 01. travnja 2019. godine neće navršiti šest (6) godina života ali će do 31. prosinca 2019. godine navršiti šest (6) godina života (prijevremeni upis).

Roditelji odnosno skrbnik/ica djeteta mogu, najkasnije do 31. ožujka 2019. godine podnijeti zahtjev za prijevremeni upis nadležnom tijelu prema mjestu stanovanja djeteta osobno ili putem pošte na adresu:

  • Ured državne uprave u Koprivničko – križevačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica;
  • Ured državne uprave u Koprivničko – križevačkoj županiji, Ispostava u Đurđevcu, Ulica Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac;
  • Ured državne uprave u Koprivničko – križevačkoj županiji, Ispostava u Križevcima, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci.

Djeca iz stavka 1. ove točke čiji roditelji odnosno skrbnici podnesu Uredu zahtjev  za prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole, mogu biti uvrštena u Popis djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole  u 2019./2020. školskoj godini, zaključno do 15. lipnja 2019. godine.

III.

Ured državne uprave u Koprivničko – križevačkoj županiji će Popis djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2019./2020. (u popis će se uvrstiti i djeca oslobođena upisa prethodne upisne godine), dostaviti Stručnim povjerenstvima osnovnih škola, najkasnije do 1. ožujka 2019. godine.

Ako se dijete koje je školski obveznik ne nalazi na Popisu djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2019./2020., roditelj odnosno skrbnik/ica dužan je izvršiti prijavu za upis u prvi razred u osnovnoj školi čijem upisnom području dijete pripada na temelju prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta.

IV.

Stručna povjerenstva osnovnih škola u suradnji sa Školskom medicinom Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije dužna su izraditi prijedloge rasporeda utvrđivanja psihofizičkog stanja djece koji moraju sadržavati podatke o upisnom području te o vremenu i mjestu obavljanja pregleda, a nakon toga ih moraju dostaviti ovom Uredu odnosno njegovoj Ispostavi u Križevcima ili Đurđevcu.

Po zaprimanju prijedloga Stručnih povjerenstava osnovnih škola Ured državne uprave u Koprivničko–križevačkoj županiji će donijeti konačni raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja i obavijestiti roditelje/skrbnike djece o upisnom području te o vremenu i mjestu obavljanja pregleda djece te dokumentaciji potrebnoj za upis i to putem oglasnih ploča, web stranice Ureda (www.udu-kckz.hr) i odgojno-obrazovnih te zdravstvenih ustanova.

V.

Pozive za obvezne preglede djece dorasle za upis u prvi razred sa navedenim mjestom, vremenom i rasporedom utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta te popisom medicinske i ostale dokumentacije potrebne za postupanje Stručnih povjerenstava škola, pripremit će osnovne škole te ih pravovremeno dostaviti roditeljima odnosno skrbnicima školskih obveznika njihove škole.

VI.

Prije upisa u prvi razred osnovne škole, obavezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta koje provodi Stručno povjerenstvo škole prema utvrđenom rasporedu.

U slučaju kada dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkoga stanja u vremenu koje je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelj/skrbnik je dužan najkasnije do 30. svibnja 2019. godine o tome obavijestiti Stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području koje će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme. Pregled tog djeteta se mora obaviti najkasnije do početka nastavne godine.

Pri pregledu odnosno razgovoru s djetetom svaki član Stručnog povjerenstva škole dužan je poštovati prava i interese djeteta te postupati u skladu s etičkim kodeksom svoje struke, prema odredbama Ustava Republike Hrvatske, Konvencije o pravima djeteta, drugim međunarodnim dokumentima i propisima Republike Hrvatske.

Članovi Stručnog povjerenstva dužni su utvrditi psihofizičko stanje djeteta te donijeti prijedlog i mišljenje o upisu djeteta u redoviti program školovanja ili pripremiti i dostaviti Stručnom povjerenstvu Uredu državne uprave u Koprivničko–križevačkoj županiji prijedlog i mišljenje o prijevremenom upisu djeteta u prvi razred osnovne škole, odgodi upisa ili privremenom oslobađanju od upisa u prvi razred osnovne škole te o primjerenom programu osnovnog obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju.

Nakon obavljenog pregleda Stručnog povjerenstva škole sastavlja se popis djece koja su psihofizički sposobna za upis u prvi razred osnovne škole.

Škola je dužna obavijestiti roditelja/skrbnika o psihofizičkom stanju djeteta za upis u prvi razred osnovne škole e-poštom ili pisanim putem.

VII.

Na temelju mišljenja i prijedloga Stručnog povjerenstva Škole te cjelokupne dokumentacije za dijete koje je bilo obuhvaćeno zdravstvenim, rehabilitacijskim ili drugim postupkom Stručno povjerenstvo Ureda utvrđuje psihofizičko stanje djeteta.

Na temelju mišljenja Povjerenstva, Ured državne uprave u Koprivničko–križevačkoj županiji donosi rješenje o prijevremenom upisu djeteta u prvi razred osnovne škole, odgodi upisa ili privremenom oslobađanju od upisa u prvi razred osnovne škole, primjerenom programu osnovnog obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju.

Ured dostavlja rješenje roditelju/skrbniku, školi kojoj dijete pripada prema upisnom području, a za dijete kojem se određuje primjereni program osnovnog obrazovanja rješenje se dostavlja i najbližoj školi koja provodi program školovanja utvrđen rješenjem te nadležnome liječniku škole. Za dijete kojem je rješenjem odobreno privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, rješenje se dostavlja i nadležnome centru za socijalnu skrb.

Ako se rješenje o primjerenom programu školovanja i primjerenim oblicima pomoći za dijete s teškoćama ne donese do početka školske godine, dijete se upisuje u redoviti program školovanja do donošenja tog rješenja.

VIII.

Nakon provedenog postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta stručno povjerenstvo može podnijeti Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji zahtjev za odgodu upisa u prvi razred osnovne škole:

  • ako se procijeni da će odgoda upisa pozitivno utjecati na djetetov psihofizički razvoj,
  • ako je dijete uključeno u rehabilitacijske postupke koji će prema procjeni stručnjaka značajno utjecati na njegov psihofizički razvoj,
  • ako se dijete nalazi ili će se početkom nastavne godine nalaziti na liječenju ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi u trajanju duljem od mjesec dana, ali samo ako u toj ustanovi nisu ustrojeni razredni odjeli,

O prijedlogu stručnog povjerenstva za odgodu upisa u prvi razred osnovne škole Ured odlučuje rješenjem.

Odgoda upisa u prvi razred osnovne škole može se odobriti samo za jednu školsku godinu.

Za dijete kojemu je rješenjem ovoga Ureda u tekućoj godini odgođen upis u prvi razred obvezno će se u slijedećoj školskoj godini provesti postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja radi upisa u prvi razred, a do polaska u školu obvezno je pohađati program predškole (ako to dopušta zdravstveno stanje djeteta).

IX.

Upis u prvi razred osnovne škole će se obavit najkasnije do 30. lipnja 2019. godine.

Svaka osnovna škola će sama u navedenom terminu odrediti datum upisa u svojoj školi i o tome izvijestiti roditelje/skrbnike školskih obveznika te Ured državne uprave u Koprivničko– križevačkoj županiji.

Upise će provoditi  upisna povjerenstva škole imenovana od strane osnovnih škola.

Za prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole roditelji odnosno skrbnici upisnom povjerenstvu prilažu rješenje o prijevremenom upisu.

X.

Školska upisna povjerenstva dužna su upise izvršiti prema upisnim područjima sukladno Vladinoj Odluci o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja („Narodne novine“, broj 70/11).

Osnovne škole su nakon izvršenog upisa djece u prvi razred dužne o tome pismeno izvijestiti Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Službu za društvene djelatnosti.

XI.

Roditelji odnosno skrbnici koji postupe suprotno ovom Planu upisa i člancima 19. i 135. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te ne upišu dijete u osnovnu školu, čine prekršaj za koji se sukladno članku 152. istog Zakona, može izreći novčana kazna u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna.

XII.

Ovaj Plan upisa objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji u Koprivnici i oglasnim pločama Ispostava u Đurđevcu i Križevcima, web stranicama ovog Ureda (www.udu-kckz.hr) i Županije Koprivničko-križevačke (www.arhiva.kckzz.hr), na web stranicama gradova Koprivnice, Križevaca i Đurđevca, kao i na oglasnim pločama i web stranicama dječjih vrtića i osnovnih škola.

VODITELJ SLUŽBE
Boris Sabolić, dipl. iur.

 

PRILOZI:
Zahtjev za prijevremeni upis