Otvorene ponude za II. fazu radova PŠ Cirkvena

U prostorijama Županije danas su ovlašteni predstavnici naručitelja otvorili pristigle ponude u postupku javne nabave radova II. faze izgradnje OŠ „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno, PŠ Cirkvena.

U roku za dostavu ponuda koji je bio danas 20. ožujka u 9 sati, ponude je dostavilo šest ponuditelja. Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 2. ožujka. 2015. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2015/S 002-0008523.

Slijedi postupak pregleda i ocjene pristiglih ponuda, a rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju je 60 dana.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.