Otvorene ponude za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti sakupljanja ambalažnog otpada

U petak, 22. srpnja, u sjedištu Županije se sastalo Stručno povjerenstvo za provođenje javnog postupka za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti sakupljanja ambalažnog otpada za područje gradova i općina Koprivničko-križevačke županije. Pred članovima povjerenstva su otvorene ponude koje su pristigle temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za sakupljanje ambalažnog otpada, koju je Županija objavila u „Narodnim novinama“.

Koncesije se dodjeljuju za područja Đurđevca, Koprivnice i Križevaca, a otvaranju ponuda prisustvovali su i predstavnici zainteresiranih ponuditelja. Konstatirano je da su pravovremeno pristigle četiri ponude, te je sastavljen Zapisnik o njihovom otvaranju, na koji nije bilo primjedbi.

Prema riječima predsjednika Stručnog povjerenstva i zamjenika župana Darka Sobote povjerenstvo će predložiti najpovoljnijeg ponuditelja za sve tri koncesije, a konačnu odluku donosi Županijska skupština, koja će dati ovlaštenje županu da potpiše ugovor s odabranim koncesionarima.

Valja također spomenuti da je za razdoblje od 2006. do 2011. koncesionar za područje Koprivnice bio „Komunalac“ d.o.o. iz Koprivnice, za područje Križevaca Komunalno poduzeće d.o.o. iz Križevaca, a za područje Đurđevca Sirovina trgoprerada d.o.o. iz Bjelovara. Ekonomski učinci koncesija u tom periodu iznose 2.4 milijuna kuna, a sakupljeno je 1171 tona PET ambalaže, 1860 tona staklene ambalaže i 30 tona aluminijske ambalaže.