Održana skupština trgovačkog društva Geopodravina d.o.o.

U prostorijama Županije u četvrtak, 11. lipnja održana je Skupština trgovačkog društva Geopodravina. Na sjednici skupštine društva sudjelovala su četiri predstavnika osnivača društva od ukupno šest, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Marijan Štimac po punomoći Župana, sudjelovao je u radu Skupštine društva, kojem je predsjedao predsjednik Skupštine društva  Ivan Sabolić. Prema dnevnom redu problematiku poslovanja društva obrazložio je član Uprave društva Radovan List ujedno i voditelj pododsjeka za energetiku, promet i poslove zaštite i spašavanja. Na samom početku sjednice uvodno se obratio Radovan List, voditelj pododsjeka za energetiku, promet i poslove zaštite i spašavanja. Članovi Skupštine Geopodravine d.o.o. razmatrali su poslovanje tvrtke u 2014. godini te jednoglasno Usvojili Račun dobiti i gubitaka za 2014. godinu s bilancama Geopodravine d.o.o. i Odluku o raspodjeli dobiti u 2014. godini, kojom se čisti dobitak poslovne godine raspoređuje kao Zadržani dobitak od 11.907,00 kn i koji sa dobicima iz prošlih godina čini ukupnu svotu od 68.907,00 kn. Slijedom navedenog dana je razrješnica Upravi Geopodravine za poslovanje u 2014. godini. Na sjednici razmatrao se i postupak prestanka poslovanja Društva i to na način da Uprava dostavi dopis svakom od osnivača da se očituje o namjeri otkupa udjela u Društvu prema pravu prvootkupa sukladno Društvenom ugovoru, ili dostavi suglasnost na početak procesa likvidacije Društva. Konačna odluka donijet će se na sljedećoj sjednici Skupštine u rujnu. Rješenjem Ministarstva gospodarstva odobreno je dodatno istraživanje radi davanja koncesije za eksploataciju geotermalne vode na utvrđenom eksploatacijskom polju „Lunjkovec – Kutnjak“ trgovačkom društvu MB Geothermal d.o.o. iz Zagreba. Ovime tvrtka Geopodravina d.o.o. koja je osnovana za koordinaciju provedbe programa uporabe geotermalne energije na predmetnoj lokaciji ne može realizirati projekt radi kojeg je osnovano.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.