Održana radionica na temu zaštite prirode, hrvatske ekološke mreže i NATURA 2000

U Varaždinu je početkom tjedna 8 i 9. prosinca održana regionalna radionica za sjeverni dio Republike Hrvatske pod pokroviteljstvom Državnog zavoda za zaštitu prirode koji je organiziran u okviru projekta „Institucionalno jačanje i provedba ekološke mreže Natura 2000 u Hrvatskoj“ financiranog iz pretpristupnog programa Europske unije PHARE 2005. Na radionici su prisustvovali i predstavnici s područja Koprivničko-križevačke županije: djelatnici UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zavoda za prostorno uređenje, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, Hrvatskih šuma, lovačkih saveza i poljoprivredne savjetodavne službe.

Hrvatska je biološkom raznolikosti, raznolikosti krajobraza i obiljem divljih svojti biljaka i životinja, jedna od najbogatijih zemalja Europe. Pristupanje Hrvatske Europskoj uniji prilika je za povezivanje vrijednih prirodnih područja (Hrvatska ekološka mreža) sa europskom mrežom ekološki važnih područja – NATURA 2000. Trenutno je u sklopu projekta izrade dokumenta NATURA 2000 provedena inventarizacija rasprostranjenosti rijetkih vrsta i stanišnih tipova, provodi se usklađivanje sa prostorno planskom dokumentacijom, konzultacije sa stručnim institucijama te usklađivanje sa hrvatskim i europskim zakonodavstvom (Direktiva o staništima i Direktiva o pticama). Prema zakonskim okvirima, odabir područja ekološke mreže NATURA 2000 obavlja se u skladu sa strogim znanstvenim kriterijima. Na području Koprivničko – križevačke županije evidentirano je 14 područja bitnih za zaštitu staništa i ptica. Prikaz mogućih NATURA 2000 područja vidljiv je na službenim stranicama projekta www.natura2000.hr.

NATURA 2000 nije ograničena samo na zaštitu područja, nego se zasniva na mnogo širem načelu očuvanja i održivog korištenja koji ljudima omogućuje skladan život s prirodom. Cilj nije potpuno zaustavljanje gospodarske djelatnosti, nego ustanoviti mjerila prema kojima će se oni moći odvijati, a da se pritom očuvaju rijetke vrste i staništa.  

Rasprava se vodila o provedbi ekološke mreže Hrvatske, nacrtu NATURA 2000 kao i o provedbi ocjene o prihvatljivosti zahvata na prirodu (OPZP). Novousvojenom hrvatskom legislativom pokušala se uspostaviti korelacija između razvoja gospodarstva, zaštite okoliša i zaštite prirodnih bogatstava.

Detaljnije o navedenoj problematici može se pročitati na stranicama Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr) i Državnog zavoda za zaštitu prirode (www.dzzp.hr).