Održana 4. sjednica Skupštine Piškornice d.o.o.

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u petak je 2. srpnja održana 4. sjednica Skupštine Piškornica d.o.o. Nazočni su uz predsjednika Skupštine Božidara Vrabelja bili i župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, župan Varaždinske županije Predrag Štromar, pročelnik Upravnog odjela za zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije Stjepan Bručić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša Međimurske županije Sandra Golubić, direktor Piškornice d.o.o. Nedo Cepić te zapisničarka Mihaela Juranić.

Skupština je primila na znanje Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru prema Računu dobiti i gubitka za 2009.godinu, kao i Očitovanje direktora glede istog.  Direktor Cepić je naglasio problem financiranja projektne dokumentacije, kao i potpisivanje Sporazuma sa JLS.  Sukladno navedenom, župani traže hitan sastanak sa direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost glede rješavanja pitanja realizacije i financiranja projekta RCGO Piškornica.  Uplate u novcu radi povećanja temeljnog kapitala Društva,  članovi Društva (koji to još nisu) će izvršiti do 30.09.2010.godine, dok će Općina Koprivnički Ivanec dokapitalizaciju izvršiti unosom suvlasničkog dijela nekretnine.

Direktor je naglasio potrebu dodatnog zapošljavanja zbog  sve većeg  obujma posla te je naglasio kako ostali Centri za gospodarenje otpadom, koji pokrivaju samo jednu županiju, imaju čak i do duplo više zaposlenih u odnosu na RCGO Piškornica, koji pokriva četiri županije.  Osnivači shvaćaju potrebu zapošljavanja, no međutim potrebno je pričekati do rješenja financiranja RCGO.

Mihaela Juranić, Piškornica d.o.o.