Održan prvi radni sastanak u projektu izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristup Internetu

U ponedjeljak 25. svibnja 2015. u prostorijama Koprivničko-križevačke županije održan je prvi radni sastanak u projektu izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristup Internetu na području Grada Koprivnice i općina: Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja i Sokolovac.
Sastanku su prisustvovali župan Darko Koren sa suradnicima, predstavnici konzultantske tvrtke ProFuturus d.o.o. iz Maribora, direktor Matej Požarnik sa suradnicima, predstavnici Hrvatskog telekoma, direktor odjela za razvoj i implementaciju EU BB programa Milan Meden, viši stručnjak za EU BB investicijsko modeliranje i konzalting Dragutin Gašpari, ravnatelj Regionalne energetska agencija Sjever Ivan Šimić te predstavnici jedinica lokalne samouprave kao nositelji Projekta.
Na sastanku je dogovoren hodogram aktivnosti te su definirani prvi koraci potrebni za realizaciju prvih četiri faza Projekta (izrada studije izvodljivosti, izrada plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI), provedba javne rasprave, izrada konačne verzije PRŠI-a).
Projekt razvoja širokopojasnog pristupa Internetu odnosi se na područja za koja ne postoji dostatan komercijalni interes, a trebao bi se financirati kroz EU strukturne fondove. Ranije pobrojene jedinice lokalne samouprave 31. ožujka 2015. godine potpisale su Sporazum o suradnji u Projektu sa Koprivničko-križevačkom županijom sa ciljem kako bi bili što konkurentniji na natječajima iz navedenih fondova. Na temelju Sporazuma proveden je postupak nabave konzultantskih usluga za potrebe provedbe Projekta te je potpisan ugovor s konzultantskom tvrtkom ProFuturus d.o.o. iz Maribora.
Koprivničko-križevačka županija je preuzela, sukladno Sporazumu, ulogu koordinatora u prikupljanju potrebnih podataka za realizaciju projekta.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.