Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 10. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije dana 31. srpnja 2020. godine donosi

ODLUKU
o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš
IV.
Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

 I.

Ovom Odlukom utvrđuje se sadržaj Strateške studije utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije” broj 8/01, 9/04, 8/07, 13/12 i 5/14, u daljnjem tekstu: Prostorni plan). Odluka se donosi u okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš koji je započeo Odlukom o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (KLASA:351-03/20-01/7, URBROJ:2137/1-05/01-20-5 od 15. travnja 2020. godine).

Programska polazišta, obuhvat i ciljevi izrade
IV. Izmjena i dopuna
Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

II.

Razlozi izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije utvrđeni su Odlukom o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (KLASA: 350-02/20-01/1 URBROJ: 2137/1-05/01-20-2 od 24. veljače 2020. godine):

 • usklađivanje granica eksploatacijskih polja ugljikovodika (EPU) na kojima je INA d.d. nositelj odobrenja te za koje je nužno usklađivanje novih granica eksploatacijskih polja sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom,
 • omogućavanje neposredne provedbe zahvata od državnog značaja (eksploatacijska polja ugljikovodika, te trasa plinovoda; do plinske stanice PSIP Kalinovac)
 • usklađivanje aktivnih, istražnih i planiranih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina sa Rudarsko geološkom studijom Koprivničko-križevačke županije,
 • ucrtavanje istražnih geotermalnih polja,
 • određivanje lokacije za smještaj kazeta za zbrinjavanje azbesta na području Koprivničko-križevačke županije (područja gradova Križevci i Đurđevac),
 • određivanje lokacije za odlaganje viška iskopa na području Općine Drnje,
 • usklađivanje granica zona sanitarne zaštite vodozaštitnih zona vodocrpilišta,
 • usklađivanje infrastrukturnih sustava,
 • usklađivanje prometnog sustava,
 • uvrštavanje smjernica i uvjeta za gradnju objekata za iskorištavanje obnovljivih izvora energije,
 • korekcija zona posebne namjene,
 • ažuriranje granica zaštićenih područja prirode i granica ekološke mreže,
 • usklađivanje građevinskih područja s prostornim planovima uređenja gradova i općina,
 • usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
 • usklađivanje sa Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
 • usklađivanje sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19),
 • kako su u međuvremenu na snagu stupile izmjene i dopune i drugih zakona i propisa kojima se reguliraju pojedina područja iz Plana ili su propisane obveze usklađenja Plana s njima, a odnose se na zaštitu okoliša i zraka, zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, rudardstvo, šume, vode, ceste, elektroničke kominukacije i dr., ispitivanje usklađenosti Plana s njima također je razlog za izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije i
 • drugi pristigli prijedlozi.

Ciljevi Izmjena plana su ravnomjeran prostorni razvoj uklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, prostorni uvjeti za razvoj gospdoarstva te održivo korištenje i zaštita prirodnih dobara, očuvanje prirode i zaštita okoliša. Obuhvat IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije je područje Županije u njenim administrativnim granicama.

Obvezni sadržaj Strateške studije IV. Izmjena i dopuna
Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

III.

Strateška studija sadrži osobito: obvezni sadržaj propisan Prilogom I. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” br. 3/17.) i ostale podatke i zahtjeve u propisanom postupku određivanja sadržaja strateške studije sukladno dostavljenim mišljenjima tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima koja su sudjelovala u postupku određivanja sadržaja strateške studije (dodatni zahtjevi). Budući da se postupak strateške procjene utjecaja na okoliš ponavlja nakon već provedenog postupka koji je završio Mišljenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: 612-07/18-58/439 UBRBOJ: 517-05-2-3-19-16, od 9. srpnja 2019. godine u ovom će se postupku uvažiti i mišljenja o sadržaju studije koja su dostavljena u prethodnom postupku.

 1. kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva prostornog plana i odnosa s drugim odgovarajućim strategijama, planovima i programima;
 2. podatke o postojećem stanju okoliša i mogući razvoj okoliša bez provedbe prostornog plana;
 3. okolišne značajke područja na koja provedba prostornog plana može značajno utjecati;
 4. postojeće okolišne probleme koji su važni za prostornog plana, posebno uključujući one koji se odnose na područja posebnog ekološkog značaja, primjerice područja određena u skladu s posebnim propisima o zaštiti prirode;
 5. ciljeve zaštite okoliša uspostavljene po zaključivanju međunarodnih ugovora i sporazuma, koji se odnose na prostornog plana, te način na koji su ti ciljevi i druga pitanja zaštite okoliša uzeti u obzir tijekom izrade prostornog plana;
 6. vjerojatno značajne utjecaje (sekundarne, kumulativne, sinergijske, kratkoročne, srednjoročne i dugoročne, stalne i privremene, pozitivne i negativne) na okoliš, uključujući biološku raznolikost, zaštićena područja prema posebnom propisu, ljude, biljni i životinjski svijet, tlo, vodu, zrak, klimu, materijalnu imovinu, kulturno-povijesnu baštinu, krajobraz, uzimajući u obzir njihove međuodnose;
 7. mjere zaštite okoliša uključujući mjere sprječavanja, smanjenja, ublažavanja i kompenzacije nepovoljnih utjecaja provedbe prostornog plana na okoliš;
 8. kratki prikaz razloga za odabir razmotrenih varijantnih rješenja, obrazloženje najprihvatljivijeg varijantnog rješenja prostornog plana na okoliš i opis provedene procjene, uključujući i poteškoće (primjerice tehničke nedostatke ili nedostatke znanja i iskustva) pri prikupljanju potrebnih podataka;
 9. opis predviđenih mjera praćenja;
 10. ostale podatke i zahtjeve utvrđene prilikom određivanja sadržaja strateške studije u posebnom postupku:
  • poglavlje Glavne ocjene prihvatljivosti IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana za ekološku mrežu temeljem Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: UP/I-612-07/20-37/49, Urbroj: 517-05-2-3-20-2 od 9. ožujka 2020. godine) i mišljenja istog Ministarstva, Uprave  za zaštitu prirode od 2. lipnja 2020. godine (KLASA:612-07/20-38/494, URBROJ:517-20-2)
  • grafički dio Strateške studije dopuniti prikazom magistralnih plinovoda;
  • utjecaj definiranih granica CGO na usklađene granice zona sanitarne zaštite vodozaštitnih zona vodocrpilišta;
  • procijeniti trenutačna i buduća opterećenja voda koja proizlaze iz strateških odrednica prostornog plana i sa stajališta rizika od poplava;
  • procijeniti utjecaj plana na stanje voda i stanje rizika od poplava, te propisati mjere koje treba poduzeti kako bi se poboljšalo (nezadovoljavajuće) ili održalo (najmanje dobro) stanje voda .
  • dopuniti i uskladiti Stratešku studiju sa Šumsko-gospodarskom osnovom područja koja je izrađena za razdoblje 2016.-2025;
  • Analize cestovnog i željezničkog prometa (opis postojećeg stanja cestovne i željezničke infrastrukture, podatke o postojećem stanju prometa na cestama i željeznici, opis usklađivanja cestovnog i željezničkog prometa, Opis utjecaja Prostornog plana na prostor i prometne tokove, mjere zaštite prostora i prometnih tokova uz korištenje Studije operativih mogućnosti, pravac Kotoriba;
  • poglavlje Glavne ocjene prihvatljivosti IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana;
  • Uzeti u obzir kolizije u planiranom korištenju prostora, posebno s obzirom na planiranje HE na rijeci Dravi i ostale planirane projekte;
  • razmotriti kumulativne utjecaje postojećih i planiranih projekata, moguća varijantna rješenja te razmotriti područja većeg rizika od poplava (obraditi štetni utjecaj poplava na ljude, poljoprivredne površine, gospodarstvo i ekosustav);
  • Obraditi postojeće okolišne probleme crne točke – praonica vagona Botovo;
  • Prilikom izrade strateške studije potrebno je uzeti u obzir pojedine prioritete i strateška usmjerenja prostornog razvoja, posebno održivost razvoja i korištenja zaštićenih područja i kulturnog naslijeđa i za područje RPMD potrebno je odrediti mjere zaštite u okviru utjecaja Izmjena i dopuna prostornog plana;
  • Strateška studija treba sadržavati i mjere sprječavanja i smanjenja nepovoljnih utjecaja provedbe IV. ID PPKKŽ, ukoliko se utvrdi da nepovoljni utjecaji na biološku raznolikost, zaštićena područja i georaznolikost postoje;
  • opis utjecaja Prostornog plana na prostor i prometne tokove i mjere zaštite prostora i prometnih tokova;
  • Ukoliko se utvrdi potrebnim Strateška studija odnosno Poglavlje glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu trebaju sadržavati i program mjera praćenja
  • Analiza postojećeg i planiranog sustava gospodarenja otpadom koji počiva na RCGO,
  • Obraditi okvirne uvjete smještaja te utjecaja na okoliš solarnih elektrana županijskog značaja.

11. netehnički sažetak.

Popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima koja su sudjelovala
u postupku određivanja sadržaja i razini obuhvata Strateške studije Prostornog plana na okoliš

 • Ministarstvo gospodarstva,
 • Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,
 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,
 • Ministarstvo obrane,
 • Ministarstvo poljoprivrede,
 • Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije,
 • Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru,
 • Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Koprivničko-križevačka,
 • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode,
 • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zavod za zaštitu okoliša i prirode,
 • Ministarstvo državne imovine,
 • Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zavod za prostorni razvoj,
 • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti,
 • Hrvatske autoceste d.o.o.,
 • Hrvatske ceste, d.o.o.,
 • Županijska uprava za ceste Koprivničko–križevačke županije,
 • Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo,
 • Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu,
 • Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu,
 • Hrvatska elektroprivreda, Operater distribucijskog sustava, Elektra Bjelovar,
 • Hrvatska elektroprivreda, Operater distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica,
 • Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.,
 • HŽ Infrastruktura d.o.o.,
 • Komunalije d.o.o.,
 • Komunalije-Plin d.o.o.,
 • Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.,
 • Koprivnica plin d.o.o.,
 • Komunalac d.o.o.,
 • Koprivničke vode d.o.o.,
 • Komunalno poduzeće d.d.,
 • Vodne usluge d.o.o.,
 • Radnik-plin d.d.,
 • Vodne usluge d.o.o.,
 • INA d.d., SD istraživanje i proizvodnja nafte i plina,
 • JANAF d.d., Sektor razvoja i investicija,
 • PLINACRO d.o.o.,
 • Hrvatska pošta d.d.,
 • Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Koprivnica,
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko – križevačke županije,
 • PORA,
 • Gradovi i općine na području Koprivničko-križevačke županije,
 • Nadležna tijela susjednih jedinica područne (regionalne) samouprave.
 • Piškornica d.o.o.,
 • Piškornica – sanacijsko odlagalište,
 • Odašiljači i veze d.o.o.

U vremenu trajanja roka za dostavu mišljenja i prijedloga za sadržaj strateške studije, mišljenja i prijedloge o sadržaju strateške studije u ponovljenom postupku strateške procjene dostavili su:

 • FIDES II
 • Grad Koprivnica
 • Hrvatske autoceste d.o.o.
 • Hrvatske ceste d.o.o.
 • Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu
 • Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Koprivnica
 • HŽ Infrastruktura, Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova
 • INA d.d.
 • Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
 • Minstarstvo obrane
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
 • Općina Koprivnički Ivanec
 • Plinacro
 • Sunčana elektrana Rasinja d.o.o.
 • Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije
 • Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

 IV.

 INFORMIRANJE JAVNOSTI

U svrhu informiranja javnosti, Informacija o izradi i određivanju sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš „IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije“ objavljena je na internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) te na oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, Koprivnica. Sukladno članku 8. stavak 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš. Tijekom određivanja sadržaja Strateške studije provedene su konzultacije sa javnošću i zainteresiranom javnošću dana 29.05.2020. u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije o čemu je obavijest objavljena na internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije.

V.

OSNOVNI PODACI O IZRAĐIVAČU IZMJENA PLANA

Za donošenje Izmjena i dopuna Plana nadležna je Koprivničko-križevačka županija. Izrađivač Izmjena i dopuna Plana je Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije.

 VI.

NADLEŽNOST ZA IZRADU STRATEŠKE STUDIJE

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Pravilnika o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 57/10), Stratešku studiju mora izraditi pravna osoba koja ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i to poslova izrade studije o značajnom utjecaju plana i programa na okoliš. Odabrani ovlaštenik izrade Strateške studije utjecaja na okoliš predmetne Strategije je trgovačko društvo EKO INVEST d.o.o., Draškovićeva 50, Zagreb.

 VII.

OBJAVA ODLUKE O SADRŽAJU STRATEŠKE STUDIJE

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Sukladno odredbama članka 160. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša, članka 8. stavka 7. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i članka 5. stavka 1. točke 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) Upravni odjel za prostorno uerđenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na propisan način objaviti će ovu Odluku na internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije (https://arhiva.kckzz.hr/) u svrhu informiranja javnosti.

KLASA: 351-03/20-01/7
URBROJ: 2137/1-05/01-20-16
Koprivnica, 31. srpnja 2020.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

PROČELNIK:
Damir Petričević, mag.ing.aedif., v.r.