Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. na okoliš

Na temelju članka 72. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i članka 14. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17.) u postupku Strateške procjene utjecaja Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. na okoliš Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije dana 8. lipnja 2021. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. na okoliš

I.

Osniva se Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. na okoliš (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

U Povjerenstvo se imenuju:

  • Marijan Štimac, dipl.oecc., Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, predsjednik Povjerenstva
  • Nikolina Stapar, dipl.ing. agr., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš, član Povjerenstva
  • Spomenka Kristek, dipl.ing.poljop., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, član Povjerenstva
  • Verica Cvek Domljan, dipl.ing.šum., Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, član Povjerenstva
  • Milan Pezelj, dipl.ing.arh., Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Bjelovaru, član Povjerenstva
  • Radovan List,arh., Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, član Povjerenstva
  • Emil Flajšman, dipl.biol., Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, član Povjerenstva
  • Vesna Božičević-Remenar, dipl.ing.građ., Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije, član Povjerenstva
  • Ana Kranjčev, prof, univ.spec.eocoing., Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, član Povjerenstva
  • Renata Krolo, dipl.inf., Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije, tajnica Povjerenstva

III.

Članovi Povjerenstva iz točke I. ove Odluke, obvezni su izvršavati zadaće sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i na svoj rad primjenjivati odredbe Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17.).

IV.

Povjerenstvo se imenuje na određeno vrijeme potrebno za izvršenje zadatka iz članka I. ove Odluke.

V.

Administrativno-tehničke poslove vezane uz rad Povjerenstva obavljat će Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije.

VI.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. na okoliš  KLASA: 351-01-02/20-01/34, URBROJ:2137/1-04/09-21-38 od 26. travnja 2021.godine.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

KLASA:351-01/20-01/34
URBROJ:2137/1-04/09-21-41
Koprivnica, 8. lipnja 2021.

Župan:
Darko Koren, ing.građ.