Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu namijenjenih sufinanciranju programa/projekata udruga od općeg značaja za Koprivničko-križevačku županiju

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“  broj 26/15.), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije“  broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst, 2/18. i 3/18. – pročišćeni tekst) i članka 16. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15.) Župan Koprivničko-križevačke županije 10. rujna 2019. donio je

ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu namijenjenih sufinanciranju programa/projekata udruga
od općeg značaja za Koprivničko-križevačku županiju

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju programa/projekata od općeg značaja za Koprivničko-križevačku županiju za 2019. godinu iz raspoloživih sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije, u ukupnom iznosu od 70.000,00 kuna, a koja su u Proračunu za 2019. godinu raspoređena u:

  • razdjel 002, glava 201, program 1045 na aktivnost A 100004 i A 100138.

II.

Sredstva navedena u točki I. raspodijelit će se na temelju Zaključka župana o dodjeli sredstava udrugama putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Koprivničko-križevačku županiju u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Zaključak) prema mišljenju Povjerenstva za dodjelu sredstava za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruga, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava manji je od 5% svih sredstava planiranih u proračunu Županije za financiranje svih programa i projekata udruga.

III.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt u okviru ovog Programa na razdoblje provedbe do 31.12.2019. godine.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 500,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna.

IV.

Dokumentacija za donošenje Zaključka iz točke II. ove Odluke obuhvaća:

  1. obrasce za prijavu programa/projekta
  2. dodatnu dokumentaciju
  3. obrasce za provedbu programa/projekta i izvještavanje
  4. uputu za prijavitelje.

Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su:

1.1. Obrazac opisa programa/projekta

1.2. Obrazac proračuna programa/projekta.

Dodatna dokumentacija iz stavka 1. ove točke je:

2.1. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

2.2. Potvrda porezne uprave o nepostojanju javnih dugovanja.

Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje iz stavka 1. ove točke su:

3.1. Obrazac ugovora o izravnoj dodjeli sredstava

3.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

3.3. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta.

V.

Povjerenstvo za dodjelu sredstava provest će postupak otvaranja zaprimljenih prijava, postupak evaluacije zaprimljenih projektnih prijava koje su uspješno ispunile provjeru propisanih uvjeta za dodjelu sredstava te utvrditi prijedlog iznosa sredstava koji će se dodijeliti prijaviteljima.

Povjerenstvo iz stavka 1. ove točke, sastoji se od predsjednika i četiri člana  koje imenuje Župan Koprivničko-križevačke županije iz redova službenika Koprivničko-križevačke županije, kao i zaposlenika proračunskih korisnika.

VI.

Na temelju provedenog postupka evaluacije pristiglih zahtjeva, odnosno prijedloga o dodjeli sredstava, Župan Koprivničko-križevačke županije donosi Zaključak.

Na temelju Zaključka iz stavka 1. ove točke, Župan Koprivničko-križevačke županije će s nositeljima programa/projekta sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava.

VII.

Zaključak iz točke VI. ove Odluke  objavit će se na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

VIII.

Za provedbu ove Odluke nadležna je Služba ureda župana.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ te će se objaviti na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

 Ž U P A N
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 230-01/19-01/122
URBROJ: 2137/1-01/03-19-1
Koprivnica,  10. rujna 2019.

Ž U P A N
Darko Koren, ing. građ, v.r.