Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata rudarskih objekata i eksploatacije nafte, plina i plinskog kondenzata na eksploatacijskim poljima „Jagnjedovac“, „Cvetkovec“, „Peteranec“ te eksploatacije geotermalne vode na eksploatacijskom polju “Lunjkovec-Kutnjak”

Koprivničko-križevačka županija – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Varaždinska županija – Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša i Međimurska županija – Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo na temelju članka 143. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 110/07), članka 16., 17., 18., 19., 20., i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I-351-03/13-02/24, URBROJ: 517-06-2-1-2-13-9 od 11. lipnja 2013. godine,  o b j a v l j u j u

 O B A V I J E S T
o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš
zahvata rudarskih objekata i eksploatacije nafte, plina i plinskog kondenzata na eksploatacijskim poljima „Jagnjedovac“, „Cvetkovec“, „Peteranec“ te
eksploatacije geotermalne vode na eksploatacijskom polju “Lunjkovec-Kutnjak”

Obavijest možete pročitati u privitku.

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode