Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš – Rudarski objekti i eksploatacija nafte i plina na eksploatacijskom polju ugljikovodika MOSTI

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i Bjelovarsko-bilogorska županija – Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu, na temelju članka 143. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 110/07), članka 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" br. 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I 351-03/12-02/48, Ur.broj: 517-06-2-1-1-12-9 od 25. rujna 2012. godine, o b j a v l j u j u

 O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš – Rudarski objekti i eksploatacija nafte i plina na eksploatacijskom polju ugljikovodika MOSTI

I.

Javna rasprava Studije utjecaja na okoliš – Rudarski objekti i eksploatacija nafte i plina na eksploatacijskom polju ugljikovodika MOSTI održati će se od 18. listopada do 19. studenog 2012. godine.

II.

Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju Studije i Sažetak  Studije utjecaja na okoliš javnost i zainteresirana javnost može obaviti svakog radnog dana od 08.00 do 14.00 sati,  na području:

1.      Koprivničko-križevačke županije – u prostorijama Općine Novigrad Podravski, Virje i Koprivnički Bregi,

2.      Bjelovarsko-bilogorske županije – u prostorijama Općine Kapela.

Sažetak studije, biti će objavljen na službenim internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr), Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i Bjelovarsko-bilogorske županije (www.bbz.hr).

 III.

Prvo javno izlaganje Studije održati će se u Općini Kapela, prostorijama za javno izlaganje, 26. listopada 2012. (petak) u 10,00 sati, dok će se drugo javno izlaganje održati isti dan u Općini Novigrad Podravski (prostorije matičnog ureda) s početkom u 12,30 sati.

Tijekom javnog izlaganja javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o planiranom zahvatu na koja će se očitovati izrađivač Studije i nositelj zahvata.

IV.

Javnost i zainteresirana javnost s područja Bjelovarsko-bilogorske županije može svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na Studiju upisati u knjigu primjedbi koja je izložena uz Studiju i Sažetak studije u Općini Kapela ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: Bjelovarsko-bilogorska županija – Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu, Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, a mišljenja, primjedbe i prijedloge javnosti i zainteresirane javnosti s područja Koprivničko-križevačke županije, pored upisa u knjige primjedbi u općinama mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Nemčićeva 4a/II, 48 000 Koprivnica ili e-poštom na ana.list@kckzz.hr, zaključno s danom završetka javne rasprave.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani  neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

V.

Ova Obavijest objavljuje se u “Večernjem listu” kao i na objavnim pločama Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije, općina Novigrad Podravski, Virje, Koprivnički Bregi i općine Kapela kao i na spomenutim službenim internetskim stranicama.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 351-03/12-01/6
URBROJ: 2137/1-06/08-12-6
Koprivnica, 9. listopada 2012.