Obavijest o provođenju javne rasprave PUO rudarskih objekata i eksploatacije nafte i plina na EP „Bilogora“- „Šandrovac“

Bjelovarsko-bilogorska županija – Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu, Koprivničko-križevačka županija – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i Virovitičko-podravska županija – Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, na temelju članka 143. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 110/07), članka 16., 17., 18., 19., 20., i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I-351-03/13-02/25, URBROJ: 517-06-2-1-2-13-9 od 26. lipnja 2013. godine,  o b j a v l j u j u

 O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš
zahvata rudarskih objekata i eksploatacije nafte, plina i plinskog kondenzata na eksploatacijskim poljima „Bilogora“, „Bačkovica“, „Cabuna“, „Letičani“, „Galovac-Pavljani“ i „Šandrovac“

I.

Javna rasprava Studije utjecaja na okoliš rudarskih objekata i eksploatacije nafte, plina i plinskog kondenzata na eksploatacijskim poljima „Bilogora“, „Bačkovica“, „Cabuna“, „Letičani“, „Galovac-Pavljani“ i „Šandrovac“ trajat će od 09. srpnja do 07. kolovoza 2013. godine.

II.

Javnost i zainteresirana javnost može obavljati javni uvid u jedan primjerak cjelovite Studije i tri sažetka Studije svakog radnog dana od 08.00 do 14.00 sati, na području:

 •  Bjelovarsko-bilogorske županije: u prostorijama Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu, Odsjeka za zaštitu okoliša, Vatroslava Lisinskog 4c, Bjelovar;
 • Koprivničko-križevačke županije: u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 39, Nemčićeva 5/1, Koprivnica;
 • Virovitičko-podravske županije: u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, u prizemlju, soba broj 7, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica.

Javnost i zainteresirana javnost može obavljati javni uvid u jedan sažetak Studije svakog radnog dana od 08.00 do 14.00 sati, na području:

1.      Bjelovarsko-bilogorske županije:

 • u Gradu Bjelovaru, prostor Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar;
 • u Općini Đulovac, općinska vijećnica, Đurina ulica 132, Đulovac;
 • u Općini Kapela, prostorije Jedinstvenog upravnog odjela, Bilogorska 72, Kapela;
 • u Općini Severin, prostorije općine Severin, Severin 137, Severin;
 • u Općini Šandrovac, općinska vijećnica, Bjelovarska 6, Šandrovac;
 • u Općini Velika Pisanica, općinska vijećnica, Trg hrvatskih branitelja 3, Velika Pisanica;
 • u Općini Veliki Grđevac, općinska vijećnica, Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac;
 • u Općini Veliko Trojstvo, općinska vijećnica, Braće Radić 28, Veliko Trojstvo.

2.      Koprivničko-križevačke županije:

 • u Gradu Đurđevcu, gradska vijećnica, Stjepana Radića 1, Đurđevac;
 • u Općini Kloštar Podravski, prostorije općine, Trg kralja Tomislava 2, Kloštar Podravski.

3.      Virovitičko-podravske županije:

 • u Općini Pitomača, 1. kat, soba broj 5, Ljudevita Gaja 26/1, Pitomača;
 • u Općini Suhopolje, 1. kat, soba broj 1, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje;
 • u Općini Voćin, prizemlje, ured tajnika, Trg Gospe Voćinske 1, Voćin.

Sažetak studije bit će objavljen na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr).

III.

Javno izlaganje Studije održat će se u velikoj vijećnici Bjelovarsko – bilogorske županije (II. kat), Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, na dan 19. srpnja 2013. godine s početkom u 10,00 sati. Tijekom javnog izlaganja javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o planiranom zahvatu na koja će se očitovati izrađivač Studije, projektant i nositelj zahvata te svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na Studiju izjaviti usmeno u zapisnik.

IV.

Javnost i zainteresirana javnost s područja Grada Bjelovara i Općina Đulovac, Kapela, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo mogu svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na Studiju upisati u knjigu primjedbi koja je izložena uz Studiju i/ili sažetak Studije ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: Bjelovarsko-bilogorska županija – Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu, Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar. Mišljenja, primjedbe i prijedloge javnost i zainteresirana javnosti s područja Grada Đurđevca i Općine Kloštar Podravski pored upisa u knjigu primjedbi mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Koprivničko-križevačka županija – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Nemčićeva 5/1, 48000 Koprivnica, dok mišljenja, primjedbe i prijedloge javnost i zainteresirana javnost s područja Općina Pitomača, Suhopolje i Voćin pored upisa u knjigu primjedbi mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Virovitičko-podravska županija – Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica,    zaključno s danom završetka javne rasprave.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

V.

Ova obavijest pored objave u “Večernjem listu”, objavljuje se na oglasnim pločama Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije, gradova Bjelovara i Đurđevca te općina Đulovac, Kapela, Kloštar Podravski, Pitomača, Severin, Suhopolje, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo i Voćin, kao i na službenim internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije.

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA  ŽUPANIJA
Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA  ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša

                                                                                                                                

KLASA: 351-03/13-01/06
URBROJ: 2103-01-09-13-11
Bjelovar, 26.06.2013.