Obavijest o održavanju javne rasprave za SUO rudarskih objekata i ekspl. nafte i plina na eksploatacijskim poljima ugljikovodika Molve, Kalinovac, Stari Gradac, Gola, Ferdinandovac i Čepelovac-Hampovica

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode i Virovitičko-podravska županija, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša na temelju članka 160, stavka 1. i članka 162., stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13), članka 16., stavka 1.,3. i 4. i članka 18., 19., 20 i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA:UP/I 351-03/14-02/142, URBROJ:517-06-2-1-2-15-15 od 5. ožujka 2015. objavljuje početak

JAVNE RASPRAVE
o studiji o utjecaju na okoliš rudarskih objekata i eksploatacije nafte i plina na eksploatacijskim poljima ugljikovodika Molve, Kalinovac, Stari Gradac, Gola, Ferdinandovac i Čepelovac-Hampovica

I.

Studija o utjecaju na okoliš rudarskih objekata i eksploatacije nafte i plina na eksploatacijskim poljima ugljikovodika Molve, Kalinovac, Stari Gradac, Gola, Ferdinandovac i Čepelovac-Hampovica (u daljnjem tekstu: Studija), nositelja zahvata INA Industrija nafte d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb, upućuje se na javnu raspravu od 19. ožujka do 17. travnja 2015. godine.

II.

Javnost i zainteresirana javnost može obaviti javni uvid u cjelovitu Studiju i ne-tehnički sažetak Studije svakog radnog dana od 8,00-14,00 sati u službenim prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5., 48000 Koprivnica, I. kat, soba 39. i Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije Trg Lj. Patačića 1, 33000 Virovitica, prizemlje, soba broj 7. Ne-tehnički sažetak Studije i cjelovita Studija bit će danom početka javne rasprave dostupni javnosti i na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr).

III.

Javno izlaganje o Studiji održati će se 24. ožujka 2015. u službenim prostorijama Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32., Molve, s početkom u 11 sati. Tijekom javnog izlaganja javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o planiranom zahvatu na koje će se očitovati izrađivač Studije, projektant i nositelj zahvata te svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na Studiju izjaviti usmeno u zapisnik. Javnu raspravu s izlaganjem koordinira nadležno tijelo za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije.

IV.

Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju upisivat će se u knjigu primjedbi izloženu uz Studiju i/ili slati poštom na adresu Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5., 48000 Koprivnica i Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije Trg Lj. Patačića 1, 33000 Virovitica zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir.

V.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u tisku „Večernji list“, na oglasnim pločama Koprivničko-križevačke županije, Virovitičko-podravske županije, Grada Đurđevca i općina Gola, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Virje, Kloštar Podravski, Hlebine, Peteranec, Ferdinandovac, Pitomača, Špišić Bukovica i Lukač te mrežnim stranicama istih jedinica lokalne/regionanle samouprave, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

KLASA: 351-03/14-01/31
URBROJ: 2137/1-04/12-15-5
Koprivnica, 10. ožujka 2015.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša