OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije

Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ br. 125/08), članka 41. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08, 71/10, 139/10 i 22/11) i Zaključka Župana Koprivničko-križevačke županije Klasa: 510-01/11-01/4, Ur.broj: 2137/1-07/04-11-1, od 04.03.2011. godine Župan Koprivničko-križevačke županije dana 02.05.2011. objavljuje
 

O B A V I J E S T
o namjeri davanja koncesije

1.Davatelj koncesije:

NAZIV: Koprivničko-križevačka županija
ADRESA: 48000 Koprivnica, Antuna Nemčića 5
MB: 1147242
OIB: 11507316922
WEB STRANICA: www.arhiva.kckzz.hr
E-MAIL: branka.cuki@kckzz.hr
TEL: 048/658-225, 625-223
FAX: 048/658-226

2. Predmet koncesije
Predmet koncesije je obavljanje zdravstvene djelatnosti obiteljske (opće) medicine, dentalne medicine i zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece.
Detaljan opis predmeta koncesije i popis mjesta u kojima se mogu obavljati navedene zdravstvene djelatnosti sukladno Mreži javne zdravstvene službe („Narodne novine“ broj 98/09 i 14/10) specificiran je u sljedećoj tablici:

 http://www.arhiva.kckzz.hr/user_content/documents/Obavijest_o_namjeri.pdf